Pracovná skupina pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

Už niekoľko rokov sa snažíme implementovať odporúčania pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou a zlepšiť spôsob, akým komunikujeme finančné informácie týkajúce sa klímy.

Naše zverejnenia v rámci TCFD nájdete v časti strategickej správy vo výročnej správe spoločnosti DS Smith za rok 2022 na stranách 56-60. V uplynulom roku sme pokračovali vo vývoji našej analýzy klimatických scenárov, ktorú nájdete vo výročnej správe. Stanovili sme si vedecky podložený cieľ 1,5 °C a začali sme rozvíjať naše plány na dosiahnutie čistej nulovej hodnoty do roku 2050.

Naša reakcia na zmenu klímy v rámci CDP obsahuje podstatné informácie a analýzu našej reakcie na zmenu klímy vrátane rizík a príležitostí a ich potenciálnych finančných dopadov. Niektoré údaje ESG použité na vypracovanie našej analýzy klimatických scenárov nájdete v dokumente Databook o hodnotení ESG 2022 spoločnosti DS Smith a naša infografika TCFD sumarizuje naše riziká a príležitosti súvisiace s klímou.

image44c9.png

Zmena klímy a naše obehové hospodárstvo 

V našom obehovom podnikaní sa materiály používajú dlhšie, pretože odpad premieňame na recyklovateľné obalové riešenia na báze papiera. Hoci sa tým znižuje tlak na prírodné systémy vrátane lesov a zabraňuje sa tomu, aby sa odpad dostával na skládky a do oceánov, pri transformácii materiálov v rámci nášho obehového systému používame energeticky náročné procesy, ktoré generujú emisie skleníkových plynov (GHG) a prispievajú k zmene klímy.

Našou najväčšou príležitosťou je využiť výhody fungovania obehového podniku a zároveň prijať opatrenia na efektívne využívanie zdrojov a technológie obnoviteľných zdrojov na zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy. Zaviazali sme sa dekarbonizovať naše obehové podnikanie dosiahnutím nášho vedecky podloženého cieľa 1,5 °C, znížiť emisie skleníkových plynov v rozsahu 1, 2 a 3 o 46 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019 a dosiahnuť čisté nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050.

Analýza klimatických scenárov

Na základe našej analýzy klimatických scenárov, ktorú sme vykonali v minulom roku, sme v rokoch 2021/22:

  • využili analýzy scenárov ako súčast nášho strategického hodnotenia na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, modelovanie viacerých trajektórií na porovnanie investičných požiadaviek a definovanie nášho plánu.
  • rozšírili našu analýzu scenárov o nový scenár IEA (Medzinárodná energetická agentúra) pre celulózu a papier Net Zero Scenario (november 2021), aktualizovali sme našu analýzu o najnovšie údaje, aby lepšie odrážala naše súčasné podnikanie, a vylepšili sme naše metodiky s cieľom zvýšiť kvalitu analýzy
  • pokračovali vo využívaní prognóz týkajúcich sa klimatických otázok na účely plánovania, od analýzy trhu s uhlíkom a prognóz až po vystavenie riziku nedostatku vody v rôznych časových horizontoch.

Použili sme analýzu klimatických scenárov na preskúmanie potenciálnych budúcich vplyvov vyplývajúcich zo zmeny klímy, pričom sme vychádzali zo štyroch referenčných scenárov:

  • Scenár trvalo udržateľného rozvoja IEA (SDS) 1,5 °C- celulóza a papier: V tomto scenári je rast výroby a spotreby energie oddelený, aby sa dosiahla dekarbonizácia v takom rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby sa do roku 2030 dosiahla úroveň scenára udržateľného rozvoja.
  • IEA uhlíková neutralita do roku 2050 - celulóza a papier: V tomto scenári sa ročná výroba rozširuje, čo si vyžaduje väčšiu recykláciu. Využívanie vyššieho podielu bioenergie je dôležité na zosúladenie s trajektóriou nulových čistých emisií do roku 2050.
  • IEA ETP SDS 2°C: V tomto scenári sa v priemyselných odvetviach s vysokou uhlíkovou náročnosťou uplatňujú zmierňujúce opatrenia spolu s technologickým pokrokom v rozsahu potrebnom na obmedzenie globálneho otepľovania na 2 °C do roku 2100 v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami.
  • IPCC RCP 8,5 6°C: V tomto scenári vedie stav nezmenených politík k rastu emisií, čo spôsobuje, že niektoré fyzikálne účinky zmeny klímy sa prejavujú s väčšou intenzitou.

Zhrnutie našej analýzy scenárov 

Z analýzy klimatických scenárov vyplýva, že naše stratégie sú odolné voči rizikám a príležitostiam súvisiacim s klímou. Do roku 2030 existuje nízke finančné riziko, a to prevažne v dôsledku zvýšených nákladov, ktoré by bolo potrebné riadiť. Nemuseli by sme vykonať zásadné zmeny v našom obchodnom modeli. Tým, že sme sa zaviazali k vedecky podloženému cieľu 1,5 °C do roku 2030, reagujeme na riziká a príležitosti súvisiace s klímou v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami o klíme. Keďže dekarbonizujeme spolu s celým odvetvím, vidíme príležitosti byť na čele prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré je v porovnaní s lineárnym hospodárstvom lepším systémom na riešenie zmeny klímy, znečistenia a straty biodiverzit.