Pracovná skupina pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

Investori, zákazníci a regulačné orgány chcú vedieť, ako sa spoločnosti prispôsobujú meniacej sa klíme. Na základe toho sme implementovali odporúčania stanovené pracovnou skupinou pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou.

Tieto odporúčania nám umožňujú identifikovať a vyhodnotiť potenciálne riziká a príležitosti vyplývajúce zo zmeny klímy pre náš obchodný model a podľa toho reagovať.

Riadenie

Členovia predstavenstvaVýbor pre audit, výbor pre zdravie a bezpečnosť, životné prostredie a udržateľnosť (ZBŽPU) dohliadajú na prístup skupiny k riadeniu rizík spojených s klímou. Riziká sú monitorované ako súčasť našich štandardných prevádzkových procesov, aby sa zabezpečilo, že v rámci pravidelných kontrol manažmentu budú zavedené primerané opatrenia. Mesačné zasadnutia divízie informujú predstavenstvo o metódach zmierňovania rizika a pokroku. Otázky súvisiace s klímou hodnotí výbor pre zdravie, bezpečnosť, životné prostredie a udržateľnosť (ZBŽPU). Skúma a rozvíja stratégiu, politiku a plánovanie. Tieto sú priebežne hlásené výkonnému manažmentu na úrovni skupiny aj divízií a poskytujú aktuálne informácie o dodávke plánov. Pokrok oproti našim cieľom pri riešení problémov súvisiacich s klímou, napríklad znižovanie uhlíka a hospodárenie s vodou, toto všetko monitoruje rada v rámci pravidelných správ o udržateľnosti.

Stratégia

Naším cieľom je predefinovanie obalov pre meniaci sa svet. Okrem iných megatrendov, akými sú technologické objavy a urbanizácia, je zmena klímy silou, ktorá pretvára svet, v ktorom žijeme a ktorá si vyžaduje rýchlu dekarbonizáciu ekonomiky. Naši zákazníci majú záujem o cirkulárne obalové riešenia, ktoré budú opätovne použiteľné, recyklovateľné a obmedzia emisie. Naše najväčšie riziko prechodu súvisiace s klímou je, že pri navrhovaní, používaní a likvidácii našich výrobkov nebudeme schopní dodržať očakávanú úroveň environmentálnych vlastností, čo ohrozuje našu schopnosť reagovať na preferencie zákazníkov, ktorí uprednostňujú obalové riešenia s malým dopadom na životné prostredie. Environmentálne vlastnosti našich obalov sú do značnej miery ovplyvnené spotrebou energie počas výroby. Naša skupina je vystavená regulácií, ktorá je zameraná na zvýšenie cien emisií skleníkových plynov v rámci systému obchodovania s emisiami (EU ETS – Emissions Trading Scheme), čím sa zvyšujú naše prevádzkové náklady.

Našou najväčšou príležitosťou je preto minimalizovať vystavenie sa zvyšovaniu cien emisií skleníkových plynov znižovaním našich emisií prostredníctvom zlepšenej energetickej výkonnosti a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Toto nielenže znižuje naše vystavenie sa rastúcim cenám emisií skleníkových plynov, ale tiež zlepšuje environmentálne vlastnosti nášho produktu. Keďže ide o strategicky významný materiál, stanovili sme si cieľ znížiť do roku 2030 naše emisie uhlíka na tonu výroby oproti východiskovému stavu v roku 2015. Vyvinuli sme plán investícií, ktoré po implementácii zlepšia uhlíkovú výkonnosť našich najvyšších emisií, a skúmame využitie iniciatív, partnerstiev a stimulov verejného sektora, ktoré pomôžu financovať dekarbonizáciu našich prevádzok. To zlepší dlhodobú odolnosť našich dodávok energie, poskytne spoľahlivé, dostupné a udržateľné zdroje energie, zníži naše vystavenie právnym predpisom zameraným na obmedzenie emisií skleníkových plynov a zlepšenie environmentálnych vlastností našich výrobkov. V nasledujúcich mesiacoch budeme vykonávať analýzu s cieľom preskúmať odolnosť našej stratégie s prihliadnutím na rôzne scenáre súvisiace s klímou. Očakávame, že výsledok tejto analýzy zverejníme v roku 2021.

Riadenie rizík

Klimatické riziká možno rozdeliť do dvoch kategórií: fyzické riziko (napr. meniace sa počasie) a prechodné riziko (napr. vyvíjajúce sa trendy na trhu).

Oba typy rizík sú identifikované a priebežne hodnotené pomocou radu dôveryhodných zdrojov, napríklad CDP, pričom sa hodnotí pravdepodobnosť výskytu a odhadovaná veľkosť výsledného finančného alebo reputačného vplyvu v krátkodobom horizonte (súčasný ročný cyklus vykazovania), strednodobý (1-3 roky) a dlhodobý (3-10 rokov) horizont. Tieto informácie sú zdokumentované a na základe týchto kritérií. Materiálne riziká sa posudzujú podrobnejšie, berúc do úvahy naše operácie, dodávateľský reťazec, očakávania zainteresovaných strán a reguláciu.

Funkcia skupinového rizika hodnotí fyzické riziko s podporou našich poisťovacích partnerov FM Global. Rozhodnutie, či zmierniť, preniesť, prijať alebo ovládať riziko, je ovplyvnené celým radom faktorov, napríklad umiestnením lokality závodu. Osobitná pozornosť sa venuje lokalitám považovaným za strategické, pričom sa uprednostňuje implementácia plánov zmierňovania v lokalitách s vysokou pridanou hodnotou. Fyzickým rizikom, ktoré sme identifikovali, je napríklad nedostatok vody v dôsledku meniaceho sa počasia, ktoré by mohlo mať vplyv na niektoré z našich operácií závislých od vody. Toto riziko je riadené vytvorením plánov manažmentu vodného toku pre lokality s nedostatkom vody.

Riziko prechodu riadi tím skupiny pre udržateľnosť, ktorý spolupracuje na rôznych funkciách s cieľom preskúmať tieto riziká vrátane ich finančných dôsledkov. Rastúce ceny emisií skleníkových plynov a meniace sa trhové trendy boli identifikované ako najzávažnejšie prechodné riziká súvisiace s klímou, berúc do úvahy finančný vplyv. Prechodné a fyzické riziká sú identifikované, hodnotené a riadené s inými rizikami v spoločnom jazyku rizík skupiny, ktorý je zakotvený v našich zásadách pre riziká skupiny a implementovaný prostredníctvom procesu firemného plánovania. Každá divízia dvakrát ročne prispieva k identifikácii a hodnoteniu rizík. Používa sa na to špecifická terminológia, ktorá obsahuje jasný opis, hodnotenie, kontrolu a trendy.

Metriky a ciele

V našej výročnej správe uvádzame výkonnosť emisií skleníkových plynov a ďalšie metriky environmentálnej výkonnosti v  knihe údajov o udržateľnosti. Naša odpoveď na zmenu klímy nám poskytuje ďalšiu analýzu rizík, príležitostí a výkonnosti súvisiacich s klímou. Naším cieľom je do roku 2030 znížiť naše emisie CO2 o 30% na tonu výroby a to v porovnaní s hodnotami z roku 2015. Ako je uvedené v našej analýze príležitostí súvisiacich s klímou, dosahujeme pokrok v súvislosti s týmto cieľom a to prostredníctvom kombinácie opatrení energetickej účinnosti a prechodu na zdroje energie s nižšími emisiami, čím obmedzujeme našu expozíciu očakávanému zvýšeniu cien emisií skleníkových plynov v rámci systému EU ETS.