Príroda

Chránime a obnovujeme prírodu.

Biodiverzita rýchlo klesá. Nikdy nebolo dôležitejšie prijať opatrenia na zachovanie prírodného prostredia, od ktorého závisí život na Zemi.

Obehové hospodárstvo je vo svojej podstate regeneratívne. Uprednostňuje dlhšie udržiavanie zdrojov v obehu a zabezpečuje, aby procesy získavania zdrojov ponechávali priestor pre regeneráciu prírody.

Zodpovedným získavaním zdrojov, udržateľným hospodárením v lesoch a prevádzkach a spoluprácou s komunitami znižujeme svoj vplyv na prírodu a podporujeme rozvoj biodiverzity.

Znižujeme aj množstvo vody, ktoré odoberáme z prírody na tonu produkcie v oblastiach s nedostatkom vody, aby sme znížili tlak na prírodné systémy.

Naše ciele PRE DNEŠOK

  • Do roku 2025 zmerať a zlepšiť biodiverzitu v našich vlastných lesoch a posúdiť našu závislosť od prírody.
  • Do roku 2025 zaviesť programy na ochranu biodiverzity v každej z našich papierní.
  • Do roku 2025 vybaviť 100 % našich papierní a baliarní plánmi hospodárenia s vodou.

Naše ciele PRE BUDÚCNOSŤ

  • Stanoviť ciele pre obnovu prírody na základe vedecky podloženého prístupu.
  • Do roku 2030 znížiť intenzitu odberu vody v papierňach ohrozených nedostatkom vody o 10 % v porovnaní s rokom 2019.

                                 Ako to dosahujeme? 

Identifikácia a monitorovanie ohrozených a vzácnych druhov v našich lesoch v Severnej Amerike

Náš severoamerický lesnícky tím v spolupráci s Warnell School of Forestry and Natural Resources na University of Georgia realizuje trojfázový projekt zameraný na meranie a zlepšenie miestnej biodiverzity. V našich lesoch sa našlo niekoľko druhov, ktoré boli identifikované ako hodné záujmu ochrany. Použili sa rôzne nástroje vrátane aplikácie iNaturalist, materiálov Smithsonian National Museum of Natural History, webovej stránky Backyard Bird a online systému U.S. Fish and Wildlife Service Environmental Conservation. Na základe tejto práce budeme naďalej využívať najnovšie technológie, metódy pozorovania a postupy ochrany prírody na aktívne obhospodarovanie našich lesných pozemkov udržateľným spôsobom, ktorý chráni voľne žijúce živočíchy a miestnu biodiverzitu.

Nová čistička odpadových vôd v papierňach v Zărnești

V rokoch 2022/23 bola dokončená modernizácia čistiarne odpadových vôd (ČOV) v papierňach Zărnești za 8,7 milióna EUR. Projekt, realizovaný v rámci širšieho modernizačného projektu zahŕňajúceho výmenu kanalizácie a zlepšenie úpravy vody, zníži odber a spotrebu sladkej vody. Očakáva sa, že zmeny znížia odber vody približne o 20 % vďaka zvýšenému opätovnému využívaniu a recyklácii vody. Okrem toho sa v procese aeróbnej fermentácie vyrába bioplyn z procesu čistenia odpadových vôd. V rámci budúcej modernizácie kotlov sa plánuje, že tento plyn sa stane obnoviteľným zdrojom paliva, čím sa zníži množstvo zemného plynu potrebného na pokrytie energetických potrieb závodu.

Spoznajte naše ďalšie ciele stratégie udržateľnosti Now & Next