Zdravie a bezpečnosť

Uvedomujeme si, že našu víziu byť európskym stratégom v oblasti obalov môžeme dosiahnuť len s angažovanými a dobre podporovanými zamestnancami.

Uvedomujeme si, že naši zamestnanci a dodávatelia pracujú v prostredí, ktoré predstavuje skutočné nebezpečenstvo. Toto nebezpečenstvo sa snažíme kontrolovať pomocou prístupu založeného na riziku s využitím hierarchie kontrolných opatrení a neustále sa snažíme zlepšovať. Naši zamestnanci sú kľúčom k zaisteniu bezpečného fungovania a prípadné obavy otvorene a promptne riešime. Naším dlhodobým cieľom je „nulová nehodovosť” a stanovili sme si kľúčové ukazovatele výkonnosti, aby sme sa uistili, že pokračujeme v dosahovaní tohto cieľa. Naše výsledky v oblasti bezpečnosti sa neustále zlepšujú, pokiaľ ide o mieru frekvencie nehôd a závažnosť, aj keď uznávame, že zranenie ktoréhokoľvek z našich zamestnancov je neprijateľné, a preto je bezpečnosť pre celú skupinu naďalej kľúčovým cieľom.

Naše podniky podávajú mesačné správy o výkonnosti v oblasti bezpečnosti. Všetky nehody sú kompletne vyšetrené a výsledky vyšetrovania rozoslané celej skupine DS Smith. Naše divízie monitorujú pokrok nielen v súvislosti s reaktívnymi KPI, ale aj prostredníctvom svojich programov auditu a ďalších proaktívnych KPI, ako je bezpečnosť pozorovania, hlásenia tzv. „takmer pochybení“ (near miss reporting), atď…