Meranie nášho pokroku

Naša stratégia je sústredená na 4 kľúčové priority: očarenie našich zákazníkov, využitie potenciálu našich ľudí, zdvojnásobenie našej veľkosti a ziskovosti a byť lídrom v oblasti udržateľnosti.

Stratégie a kľúčové ukazovatele výkonnosti:

 • Očariť našich zákazníkov
 • Využiť potenciál našich ľudí
 • Byť lídrom v udržateľnosti
 • Zdvojnásobiť našu veľkosť a ziskovosť

Očariť našich zákazníkov

Robíme to nasledovne:

 • Plnením našich záväzkov v oblasti kvality a služieb
 • Poskytovaním obalových riešení s pridanou hodnotou
 • Podporou inovácií na medzinárodnej úrovni

Dodané načas, v plnom rozsahu (OTIF – On-time, in-full delivery)

Balenie je nevyhnutnou súčasťou efektívneho dodávateľského reťazca. Plnenie sľubov je kritickým prvkom pri zabezpečovaní toho, aby sme zostali spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov.

Definícia: Podiel objednávok realizovaných včas, v plnom rozsahu, vo všetkých podnikoch.
Definícia: Podiel objednávok realizovaných včas, v plnom rozsahu, vo všetkých podnikoch.

Výkonnosť v 2020/21: Celkovo náš OTIF zostal na úrovni 95 percent napriek významným prerušeniam spôsobeným Covid-19, čo je blízko k nášmu celkovému cieľu 97 percent. Naďalej sa snažíme o vyššiu úroveň služieb.

Využiť potenciál našich ľudí

Robíme to nasledovne:

 • Vytváraním prostredia, na ktoré sú ľudia hrdí a kde môžu pracovať čo najlepšie
 • Zabezpečením zdravia, bezpečnosti a pohody pre všetkých
 • Rozvíjaním zručností pre budúcnosť

Frekvencia nehôd/ zranení (AFR – Accident Frequency Rate)

Kladieme veľký dôraz na individuálne vlastníctvo a veríme, že zapojením našich zamestnancov do vytvárania bezpečného pracovného prostredia a kultúry môže každý prispieť k znižovaniu nášho AFR.

Definícia: Počet nehôd strateného času/ milión odpracovaných hodín.
Definícia: Počet nehôd strateného času/ milión odpracovaných hodín.
 
Výkonnosť v 2020/21:  Zdravé a bezpečné pracovné prostredie a kultúra sú základnými kameňmi každého zodpovedného, ​​udržateľného a ziskového podnikania. V kontexte nášho cieľa zdravia a bezpečnosti bez nehôd je naším cieľom AFR nula.
Minulý rok bol bezprecedentný. Pandémia Covid-19 mala hlboký vplyv a ovplyvnila všetky aspekty spôsobu, akým pracujeme. Preto je pozoruhodným úspechom, že v tomto meniacom sa a stále náročnejšom scenári sa nám podarilo udržať a zlepšiť naše výkony v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. S týmto veľkým úspechom sme veľmi spokojní.

Robíme to nasledovne:

 • Uzavretím cyklu vďaka lepšiemu dizajnu
 • Znížením odpadu a znečistenia prostredníctvom cirkulárnych riešení
 • Prípravou ľudí na prechod k cirkulárnemu hospodárstvu
 • Ochranou prírodných zdrojov využívaním každého vlákna na maximum

Najdôležitejšie udalosti v 2020/21:

 • 23 %-né zníženie emisií CO2 na tonu od roku 2015
 • Počas roka sme nahradili 54 miliónov plastových jednotiek
 • Stanovili sme si vedecky podložený cieľ a záväzok dosiahnuť do roku 2050 čisté nulové emisie

Zdvojnásobiť našu veľkosť a ziskovosť

Robíme to nasledovne:

 • Zvýšením podielu na bio trhu
 • Investíciami do inovácií v nových oblastiach trhu s obalmi z vlnitej lepenky
 • Investovaním do nových možností pre obaly z vlnitej lepenky

Rast objemu vlnitej lepenky na porovnateľnej báze

Stanovili sme si cieľ rastu objemu minimálne o +1 % nad mieru rastu HDP, keďže očakávame, že získame podiel na trhu pridanou hodnotou pre našich zákazníkov v celom ich dodávateľskom reťazci na nadnárodnej úrovni.

Definícia: Porovnávanie predaja výrobkov z vlnitej lepenky (bez vplyvu akvizícií a úbytkov)meraných podľa oblasti.
Definícia: Porovnávanie predaja výrobkov z vlnitej lepenky (bez vplyvu akvizícií a úbytkov)meraných podľa oblasti.

Výkonnosť v roku 2021: Naše objemy vyrobených obalov z vlnitej lepenky vzrástli o viac ako 3,5 %, pričom v prvom polroku to bolo -1,0 % a v druhom o +8,2 %. Výnimočný rast v druhom polroku bol poháňaný veľmi silným dopytom najmä zo strany klientov elektronického obchodu a tiež trendom oživenia zo strany priemyselných klientov. Zatiaľ čo všetky regióny vykazovali dobrý rast, Spojené kráľovstvo bolo najsilnejšou krajinou vďaka úspechu v elektronickom obchode.

Návratnosť tržieb

Marža, ktorú dosahujeme, odráža hodnotu, ktorú dodávame našim klientom, a našu schopnosť účtovať si túto hodnotu. Je to poháňané aj našou veľkosťou. Vyššia návratnosť tržieb robí zisky odolnejšie voči nepriaznivým vplyvom.

Definícia: Zisk pred úrokmi, zdanením, amortizáciou a výnimočnými položkami ako percento z tržieb.
Definícia: Zisk pred úrokmi, zdanením, amortizáciou a výnimočnými položkami ako percento z tržieb.

Výkonnosť v roku 2021:  Dosiahli sme návratnosť tržieb 8,4 percenta, o 250 bázických bodov menej ako v roku 2020, odráža to zníženie ziskovosti počas roka, čo bolo poháňané vplyvom pandémie Covid-19 a poklesom cien v prvom polroku v kombinácii so vstupnými nákladmi v druhom polroku.

Priemerná návratnosť (ROACE - RETURN ON AVERAGE CAPITAL EMPLOYED )

Náš cieľ ROACE počas celého obchodného cyklu je vyšší ako naše kapitálové náklady. ROACE je kľúčovým ukazovateľom finančného úspechu a udržateľnosti výkonnosti a odráža výnosy dostupné na investovanie do podnikania a splatenie dlhu a vlastného kapitálu. Všetky investície a akvizície sú hodnotené podľa tohto cieľa.

Definícia: Zisk pred úrokmi, zdanením, amortizáciou a výnimočnými položkami ako percento z priemerného použitého kapitálu vrátane hodnoty firmy za predchádzajúcich 12 mesiacov.
Definícia: Zisk pred úrokmi, zdanením, amortizáciou a výnimočnými položkami ako percento z priemerného použitého kapitálu vrátane hodnoty firmy za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Výkon v roku 2021: V roku 2021 sme dosiahli ROACE 8,2 %, čo je menej ako 240 bázických bodov, čo odráža zníženie upraveného prevádzkového zisku podniku za rok na stabilnom kapitálovom základe.

Net debt/EBITDA

Čistý dlh / EBITDA je kľúčovým ukazovateľom sily súvahy a finančnej stability.

Definícia: Čistý dlh vypočítaný ako priemerné devízové sadzby za daný rok nad zisky pred úrokmi, daňami, odpismi, amortizáciou a výnimočnými položkami za predchádzajúce 12-mesačné obdobie.
Definícia: Čistý dlh vypočítaný ako priemerné devízové sadzby za daný rok nad zisky pred úrokmi, daňami, odpismi, amortizáciou a výnimočnými položkami za predchádzajúce 12-mesačné obdobie.

Výkonnosť v roku 2021: Čistý dlh klesol o 306 miliónov GBP na 1 795 miliónov GBP, čo odráža silný peňažný tok, keď sme rok uzavreli na úrovni 2,2-násobku čistého dlhu / EBITDA, podobne ako v minulom roku a výrazného zníženia v v porovnaní s polrokom na 2,4-násobok .

Hotovostná konverzia

Zameriavame sa na konverziu hotovosti ako súčasť nášho širšieho prístupu k riadeniu kapitálu a udržiavaniu obozretnej súvahy. Pracovný kapitál je jedným z kľúčových cieľov v podnikaní, takže všetok kapitál sa používa tam, kde môže poskytnúť najlepšiu návratnosť.

Definícia: Voľný peňažný tok pred zdanením, čistými úrokmi, maximálnym nárastom kapitálových výdavkov, platieb dôchodkov a výnimočnými peňažnými tokmi ako percento zo zisku pred úrokmi, zdanením, amortizáciou a výnimočnými položkami.
Definícia: Voľný peňažný tok pred zdanením, čistými úrokmi, maximálnym nárastom kapitálových výdavkov, platieb dôchodkov a výnimočnými peňažnými tokmi ako percento zo zisku pred úrokmi, zdanením, amortizáciou a výnimočnými položkami.

Výkonnosť v roku 2021: Konverzia hotovosti bola 150 percent, v súlade s naším cieľom a odráža mimoriadne výrazné zlepšenie pracovného kapitálu.