Budovanie pevných základov

Naša stratégia trvalej udržateľnosti Now and Next poukazuje na ambíciu, ktorú máme ako spoločnosť pri prechode na cirkulárne hospodárstvo. Navrhovanie lepších dizajnových riešení, znižovanie množstva uhlíka, znižovanie odpadu a znečistenia pre ochranu prírodných zdrojov.

Sme zodpovedný podnik, ktorý kladie veľký dôraz na udržateľnosť. Existujú ďalšie materiálové problémy, ktoré považujeme za naše „silné základy”. Neustále ich budujeme, aby nám pomohli dosiahnuť náš cieľ: „novú definíciu obalov pre meniaci sa svet”.

Žiadny vplyv na vodu

Voda zohráva v našom podnikaní veľmi dôležitú úlohu, najmä v procese výroby papiera. Vlákna sa pomocou vody transformujú výrobným procesom na papier. Na sušenie papiera sa použije prehriata para. Voda sa tiež používa na riedenie škrobu v zvlňovacích strojoch. Následne sa vyrába lepenka – vznikne spojením niekoľkých vrstiev papiera. Ako firma, ktorá spotrebuje veľa vody, musíme zodpovedne a efektívne používať, recyklovať a ošetrovať vodu, ktorú používame, aby sme minimalizovali náš vplyv pri návrate vody do prírodného prostredia a aby sme dodržiavali všetky legislatívne požiadavky.

Získajte viac informácií o našom prístupe k spracovávaniu vody >

Spoločenské záležitosti

Aj keď priamo ovplyvňujeme životy približne 32 000 zamestnancov, rozsah nášho podnikania a náš spoločný prístup znamenajú, že sme schopní čeliť veľkým výzvam. Máme dosah aj na komunity, v ktorých žijú naši zamestnanci. Podnikáme zodpovedne a spolupracujeme s miestnymi komunitami.

Zistite viac o tom, ako spolupracujeme s našimi komunitami >

Starostlivosť o našich ludí

Netolerujeme žiadnu diskrimináciu na základe kultúry, národnosti, rasy, náboženstva, pohlavia, pohlavnej identity, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku. Náš prístup k rozmanitosti a inklúzii spočíva v tom, že si uvedomujeme, že ideálne pracovné prostredie je také, ktoré umožňuje všetkým našim zamestnancom podať čo najlepší výkon a rozvinúť ich plný potenciál. V DS Smith si ceníme rozmanitosť pohlaví, veku a národnosti ako aj individuálne charakteristiky, napríklad bohaté životné skúsenosti.

Zistite viac o tom, ako udržujeme rozmanité a inkluzívne pracovisko>

Zdroj vlákna

Aj keď naša výroba uprednostňuje použitie recyklovaného vlákna, čo je priorita v našom cirkulárnom obchodnom modeli, malé množstvo pôvodných vlákien je potrebné. Dnes používame aj čerstvé vlákna, aby sme však priniesli skutočne udržateľnú hodnotu, musíme chrániť zdroje, ktoré bude naše podnikanie potrebovať v budúcnosti. Ak sa drevo ťaží z dobre obhospodarovaných lesov, má zásadné sociálne, environmentálne a ekonomické výhody. Musíme však poznamenať, že v niektorých krajinách a regiónoch existujú problémy s odlesňovaním a nelegálnou ťažbou dreva. Preto veríme, že podpora zodpovedného a udržateľného lesného hospodárstva má pre náš priemysel strategický význam.

Zistite viac o tom, ako získavame vlákno udržateľným spôsobom>

Zdravie a bezpečnosť

Uvedomujeme si, že naši zamestnanci a dodávatelia pracujú v prostredí, ktoré predstavuje skutočné nebezpečenstvo. Na kontrolu rizík nám slúži hierarchia kontrolných opatrení. Našou prioritou je neustále zlepšovanie sa. Naši zamestnanci sú kľúčom k zaisteniu bezpečnej prevádzky a akékoľvek vznesené obavy otvorene a pohotovo riešime. Naším dlhodobým cieľom je „nula úrazov” a stanovili sme si kľúčové ukazovatele výkonnosti. Tým sme zabezpečili, že budeme pokračovať na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa. Naše výsledky v oblasti bezpečnosti sa neustále zlepšujú – frekvencia aj závažnosť nehôd. Uvedomujeme si, že zranenie ktoréhokoľvek z našich ľudí je neprijateľné a preto je bezpečnosť naďalej v centre našej pozornosti.

Zistite viac o našom prístupe k zdraviu a bezpečnosti >

Dodávateľské štandardy

Chápeme, že pre zabezpečenie najvyšších etických štandardov sa musíme usilovať o vytvorenie partnerstva s našimi dodávateľmi. Rastúci záujem o komoditné dodávateľské reťazce je súčasťou širšieho globálneho trendu. Očakáva sa, že organizácie budú zverejňovať čoraz viac informácií. Pri presadzovaní transparentnosti zohrávajú veľkú úlohu právne predpisy ako napríklad: Zákon o obchodných spoločnostiach, právne predpisy EÚ o dreve, britský zákon o modernom otroctve z roku 2015 a zákon o rovnosti z roku 2010. V reakcii na to sa DS Smith usiluje o väčšie zverejňovanie informácií o našich dodávateľoch. Je to dôležité pre lepšie porozumenie celému dodávateľskému reťazcu, aby sme mali pod kontrolou všetky riziká spojené s ľudskými právami, detskou prácou, obchodnou etiketou a environmentálnym manažmentom. Od každého dodávateľa materiálov a/alebo služieb pre spoločnosť DS Smith sa očakáva, že splní určité minimálne štandardy, ktoré sú sprostredkované prostredníctvom našich globálnych štandardov pre dodávateľov.

Zisti viac o tom, ako spolupracujeme s našimi dodávateľmi >