Čo je cirkulárne hospodárstvo?

Cirkulárne alebo obehové hospodárstvo je alternatívnym riešením pre súčasnú lineárnu ekonomiku, ktorá je založená na myšlienke „vyťažiť, vyrobiť, vyhodiť“. Ide o model, ktorý je
je založený práve na princípoch eliminácie odpadu a znečistenia životného prostredia, dlhodobého používania materiálov a na regenerácii prírodných systémov

Znamená to, že dlhším používaním produktov, zariadení a infraštruktúry zlepšujeme produktivitu týchto zdrojov. To drasticky znižuje náš dopyt po zdrojoch a vytvára udržateľnejšiu spoločnosť pre súčasnosť a pre budúce generácie.

V modeli obehového hospodárstva je cieľom preklenúť priepasť medzi výrobou a cyklami prírodných ekosystémov – od ktorých ľudia v konečnom dôsledku závisia. Nejde o to byť „menej zlý“, ale o vytvorenie ekonomiky, ktorá funguje v súlade s naším životným prostredím.

Tri princípy obehového hospodárstva

Udržiavanie výrobkov a materiálov v obehu

Obehové hospodárstvo uprednostňuje činnosti, ktoré zachovávajú hodnotu vo forme energie, práce a materiálov. To znamená navrhovanie pre trvanlivosť, opätovné použitie, repasovanie a recykláciu, aby sa produkty, komponenty a materiály udržali v obehu.

Eliminácia odpadu a znečistenia

Obehové hospodárstvo eliminuje a rieši negatívne vplyvy hospodárskej činnosti, ktoré poškodzujú ľudské zdravie a prírodné systémy. To zahŕňa uvoľňovanie skleníkových plynov a nebezpečných látok, znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vody, ako aj štrukturálny odpad, ako sú dopravné zápchy.

Regenerácia a obnova prírodných systémov

Obehové hospodárstvo sa vyhýba používaniu neobnoviteľných zdrojov a zachováva alebo zlepšuje tie obnoviteľné, napríklad vracaním cenných živín do pôdy na podporu regenerácie alebo využívaním obnoviteľnej energie na rozdiel od spoliehania sa na fosílne palivá.

Výhody obehového hospodárstva

Prechod na viac obehové hospodárstvo (na udržateľnejšie podnikanie) bude mať celý rad výhod pre naše hospodárstvo, životné prostredie a pre našich zamestnancov. Vrátane:

  • zníženie tlaku na prírodné zdroje, 
  • zlepšenie bezpečnosti dodávok surovín,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti, 
  • stimulovanie inovácii, 
  • podpora hospodárskeho rastu.

Spotrebiteľom sa tiež poskytujú odolnejšie a inovatívnejšie produkty, ktoré majú dlhšiu životnosť a z dlhodobého hľadiska šetria peniaze.

Ako spoločnosť DS Smith vedie v prechode na obehové hospodárstvo

Náš obehový obchodný model

Pre naše inovácie a kvalitu balov sme uznávaní po celom svete. Naše produkty môžu zlepšiť efektivitu prepravy a skladovania, podporiť maloobchodnú prezentáciu a zvýšiť predaj produktov pre našich zákazníkov – a to robíme prostredníctvom udržateľnej vlnitej lepenky. Recykláciou papierových vlákien v našej lepenke môžeme každoročne zachrániť viac ako 360 000 stromov.

Kartónové obaly vieme vyrobiť, použiť, vyzbierať a recyklovať do 14 dní. Sme ambiciózni vo využívaní inovácií a riešení niektorých najzložitejších svetových výziev udržateľnosti.

Kartónové obaly vieme vyrobiť, použiť, zozbierať a recyklovať do 14 dní.
Kartónové obaly vieme vyrobiť, použiť, zozbierať a recyklovať do 14 dní.

Naša stratégia udržateľnosti "Now and Next"

Naša stratégia udržateľnosti Now and Next je zameraná na obehové hospodárstvo, je našou ambíciou a stavia nás ako udržateľného lídra v tomto odvetví. Táto stratégia bola navrhnutá tak, aby stanovila jasný plán na riešenie okamžitých výziev a zároveň sa snažila uspokojiť potreby ďalšej generácie vytváraním riešení, ktoré sú v súlade s princípmi obehového hospodárstva.

Táto stratégia nám umožňuje posunúť sa ďalej – máme silný obehový obchodný model, môžeme poskytovať viac obehových riešení pre našich zákazníkov a pre širšiu spoločnosť – nahradenie problémových plastov, odstránenie uhlíka z dodávateľských reťazcov a poskytovanie inovatívnych riešení v oblasti recyklácie.

Naše strategické partnerstvo s nadáciou Ellen MacArthur Foundation

V máji 2019 sme sa stali jedným z malého počtu strategických partnerov nadácie Ellen MacArthur Foundation. Keďže vedieme náš obalový priemysel smerom k obehovejšiemu hospodárstvu, chceli sme do nášho podnikania pozvať popredných mysliteľov na túto tému, aby sme mali výzvu a mohli sme posunúť túto agendu ďalej, pre nás a pre našich zákazníkov.

Existujú kroky, ktoré môžeme urobiť, aby sme pomohli vytvoriť obehovejšiu ekonomiku. Opätovne použite krabicu, vlastnú šálku, alebo nakupujte s vlastnou taškou. To pomáha k menšiemu tvoreniu odpadu, materiály sa používajú dlhšie a chráni sa životné prostredie.

Sam Jones
Senior manažér pre udržateľnosť v spoločnosti DS Smith

Náš cieľ a obehové hospodárstvo

Je potrebný nový prístup k obalovým riešeniam, taktiež potreba silného vedenia v našom odvetví. To je ten dôvod, ktorí nás poháňa a máme spoločný cieľ predefinovať obaly pre meniaci sa svet.Vieme, že obehové hospodárstvo zohráva dôležitú úlohu pri napĺňaní potrieb spoločnosti a pri ochrane budúcich generácií. Revolučnou zmenou v našom obchodnom modeli a v našich obalových riešeniach pokračujeme v našom zámere. Našim zákazníkom pomáhame reagovať na meniace sa nákupné návyky a vyrábame pre nich trvalo udržateľné obalové riešenia, ktoré spoločnosť potrebuje. Chceme väčší výber a pohodlie no s menším dopadom na svet okolo nás.