Centrum podávania správ o udržateľnosti

Držte krok s našimi najnovšími správami o udržateľnosti, výkone a údajoch.

Udržateľnosť je srdcom nášho obchodného modelu a jadrom nášho zámeru predefinovania obalov pre meniaci sa svet. Sme hrdí na to, že môžeme prezentovať našu novú stratégiu udržateľnosti Now and Next, ktorá sa zameriava na výzvy, ktorým dnes čelíme a tiež na výzvy, ktoré budú mať vplyv na budúce generácie.Naša stratégia trvalej udržateľnosti Now and Next sa zameriava na zmenu – nový dizajn, ochranu prírodných zdrojov, využívanie každého kúsku materiálu, zníženie odpadu a znečistenia prostredníctvom obehových riešení a pripravovanie ľudí na cirkulárne hospodárstvo.

Kedže sme vytvorili novú definíciu obalov pre meniaci sa svet a podporujeme prechod na cirkulárne hospodárstvo, zaviazali sme sa zdieľať náš pokrok so sadou správ o udržateľnosti, ktoré sa každoročne aktualizujú.

Štandardy vykazovania ESG 

Naše správy sú vypracované v súlade so štandardmi GRI: Core option. Už tretí rok po sebe sme implementovali odvetvový štandard SASB Containers & Packaging, ktorý poskytuje investorom konzistentné, porovnateľné a spoľahlivé informácie o faktoroch ESG, ktoré sú najdôležitejšie pre finančnú výkonnosť a hodnotu podniku.

Základ prípravy

Na rozdiel od finančného účtovníctva sa postupy vykazovania nefinančných informácií stále vyvíjajú, a preto je dôležité transparentne vysvetliť prístup, ktorý sme zvolili pri vykazovaní informácií o ESG. Náš základ prípravy stanovuje, ako sú vybrané informácie ESG pripravené a uvádzané vo Výročnej správe spoločnosti DS Smith, Správe o udržateľnosti spoločnosti DS Smith 2022 a v Databooku o hodnotení ESG 2022.

Nezávislé uistenie

Spoločnosť Deloitte poskytla nezávislé uistenie tretej strany v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 ("ISAE 3000") a Zákazky na uisťovacie služby k výkazom emisií skleníkových  ("ISAE 3410"), ktoré vydala Rada pre medzinárodné audítorské a uisťovacie štandardy ("IAASB"), o vybraných informáciách týkajúcich sa emisií uhlíka, energie, vody, odpadu a výroby za roky 2021/22 označených * v rámci výročnej správy DS Smith 2022, správy o udržateľnosti DS Smith 2022 a Databooku o hodnotení ESG 2022 spoločnosti DS Smith.  Úplné uisťovacie stanovisko spoločnosti Deloitte bez výhrad, ktoré obsahuje podrobnosti o vybraných informáciách, ktoré boli predmetom overovania, je možné získať tu.

Spoločnosť Bureau Veritas poskytla nezávislé overenie na obmedzenej úrovni uistenia pre základný rok 2019/20 použitý pre náš cieľ založený na vedeckých poznatkoch.

Ďalšie reporty

Každoročne odpovedáme na otázky CDP, kde nájdete podrobné informácie a analýzu našich výsledkov v oblasti zmeny klímy, lesov a bezpečnosti vody. 

Naša výročná správa a naše vzťahy s investormi na webovej stránke informujú o podrobných finančných výsledkoch spolu s politikami a zverejneniami v oblasti podnikového riadenia vrátane správ o odmeňovaní žien a mužov v Spojenom kráľovstve, vyhlásenia o novodobom otroctve a obchodovaní s ľuďmi a ďalších politík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a podnikového riadenia. 

Naša trojročná analýza významnosti nám pomáha určiť priority tém ESG, ktorým sa venujeme v našej stratégii udržateľnosti Now and Next a v našej správe o udržateľnosti. Analýzu nájdete v našej najnovšej správe o udržateľnosti. V dialógu so zainteresovanými stranami naďalej načúvame rýchlo sa meniacemu svetu okolo nás, aby naše priority zostali relevantné a spĺňali očakávania zainteresovaných strán. 

Nenašli ste, čo ste hľadali?