page-banner-report.jpg

Správa o udržateľnosti 2021

Každý rok zverejňujeme komplexnú správu o udržateľnosti, ktorá podrobne popisuje pokrok v plnení našich cieľov udržateľnosti.

Správa spoločnosti DS Smith o udržateľnosti za rok 2021 ukazuje pokrok, ktorý sme dosiahli pri implementácii našej stratégie udržateľnosti Now & Next. Od spustenia stratégie Now & Next sme urobili obrovský pokrok – nahradili problemové plasty, eliminovali uhlík z dodávateľských reťazcov a ponúkli inovatívne riešenia v oblasti recyklácie a zároveň vyvinuli cirkulárne riešenia pre našich zákazníkov a spoločnosť.

Najdôležitejšie udalosti 2020/21

  • 100 % našich dizajnérov je vyškolených o našich princípoch Circular Design
  • -4 % zníženie CO2e na tonu produkcie v porovnaní s minulým rokom
  • -23 % zníženie CO2e na tonu produkcie v porovnaní s rokom 2015
  • -5% pokles odberu vody na tonu podobnej výroby papiera v porovnaní s minulým rokom
  • -32 % pokles množstva odpadu smerujúceho na skládky na tonu podobnej produkcie papiera v porovnaní s minulým rokom
  • 37,5 % zastúpenie žien v predstavenstve Plc
  • -14 % zníženie počtu nehôd strateného času (LTA) oproti minulému roku
  • V našich miestnych komunitách bolo spustených 57 projektov v oblasti biodiverzity
  • MSCI hodnotenie AA - zlepšenie oproti minuloročnému hodnoteniu A
  • Circulytics hodnotenie A - zlepšenie v porovnaní s minuloročným hodnotením B+

Správa o udržateľnosti 2021

 

Správa o udržateľnosti 2021 je našou prvou aktualizáciou pokroku od spustenia našej stratégie udržateľnosti Now & Next, ktorá sa zameriava na výzvy udržateľnosti, ktorým čelíme dnes, ako aj na tie, ktoré ovplyvnia budúce generácie.

Oslavujeme dosiahnutie siedmych cieľov našej stratégie udržateľnosti Now & Next, od vyškolenia 100 % našich dizajnérov o princípoch Circular Design až po implementáciu plánov na zmiernenie vodného stresu na 100 % našich lokalít s rizikom vodného stresu. 100 % našich papierov je recyklovaných alebo certifikovaných spotrebiteľským reťazcom, 100 % našich lesov má certifikáciu obhospodarovania lesov, 100 % našich lokalít má certifikáciu FSC®, 100 % našich lokalít má certifikát ISO 50001 a 100 % našich lokalít v rámci svojej pôsobnosti sa zapája do aktivít komunity.

Predstavujeme obalové riešenia, ktoré aktivujú cirkulárne hospodárstvo s prípadovými štúdiami našich zákazníkov a partnerov o inovatívnom, cirkulárnom dizajne, ktorý spotrebiteľom poskytuje väčší výber a pohodlie a zároveň obmedzuje dopad na planétu.

Zdieľame, ako začleňujeme myslenie v duchu cirkulárneho hospodárstva do všetkého, čo robíme, od našej metódy Circular Design Metrics, ktorá pomáha našim zákazníkom robiť udržateľnejšie rozhodnutia, až po novú časť našej hodnotovej ponuky - Circular Ready, ktorá pomáha zákazníkom pripraviť sa na cirkulárne hospodástvo.

Podávame správy o našom výkone pri znižovaní našej uhlíkovej stopy, keďže sme znížili emisie o 23 % na tonu výrobkov v porovnaní s rokom 2015 a o 4 % na tonu výrobkov v porovnaní s minulým rokom. Tento výkon dopĺňa náš vedecky podložený cieľ znížiť emisie o 40 % na tonu výrobkov v porovnaní s rokom 2019 a náš záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo posilňuje naše plány na dekarbonizáciu nášho cirkulárneho podnikania.

Po implementácii odporúčaní pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiaich s klímou (TCFD) prediskutujeme našu analýzu potenciálnych budúcich účinkov zmeny klímy na naše podnikanie.

Uvažujeme o výzvach prispôsobovania sa globálnej pandémii Covid-19 a o tom, ako sme sa spojili, aby sme sa navzájom podporovali, posilnili naše zameranie na zdravie, bezpečnosť a pohodu a zároveň naďalej zabezpečili obsluhu našich zákazníkov.

A nakoniec zverejňujeme širokú škálu environmentálnych a sociálnych ukazovateľov, ktoré pokrývajú celý rad tém, pričom poskytujeme údaje ESG, ktoré čitateľom pomáhajú vykonávať vlastnú analýzu nefinančnej výkonnosti spoločnosti DS Smith. Naša správa je v súlade so štandardom GRI a štandardom SASB (kontajnery a obaly), pričom sa riadi osvedčenými postupmi pri podávaní správ o udržateľnosti.