Riadiaci výbor skupiny

Riadiaci výbor skupiny (RVS) je správnou radou výkonného riaditeľa skupiny, ktorá sa zaoberá iniciatívami a prioritami celej skupiny.

Riadiaci výbor skupiny sa stretáva raz za mesiac, aby prehodnotil vývoj, implementáciu stratégií, výrobné plány, zmeny v postupoch a aby prediskutoval vývoj nových projektov. Skladá sa z týchto výkonných riaditeľov, divíznych a funkčných vedúcich:

Výkonný riaditeľ skupiny

Výkonný riaditeľ skupiny je zodpovedný za vedenie a operačné riadenie skupiny v rámci stratégie a obchodného plánu odsúhlaseného predstavenstvom.

Finančný riaditeľ

Finančný riaditeľ skupiny dohliada na všetky finančné aspekty stratégie skupiny a zodpovedá za presný, včasný a relevantný tok finančných informácií generálnemu riaditeľovi skupiny, rade a taktiež externým stranám, ako sú investori a finančné inštitúcie.

Všeobecná rada skupiny a správa spoločnosti

Hlavný právny zástupca skupiny a tajomník spoločnosti má celkovú zodpovednosť za právne, sekretárske a riadiace záležitosti spoločnosti, taktiež za riziká, poistenie skupiny a majetok.

Riaditeľ firemných záležitostí

Riaditeľ pre firemné záležitosti je zodpovedný za rast a ochranu dobrého mena firmy. Toto podporuje vzťah s médiami, vládne a komunitné záležitosti a komunikácia so zamestnancami.

Riaditeľ prevádzkových divízií

Všetci generálni riaditelia prevádzkových divízií skupiny sú členmi GMT.

Skupinový riaditeľ ľudských zdrojov

Riaditeľ skupiny pre ľudské zdroje nesie celkovú zodpovednosť za personálnu a školiacu stratégiu spoločnosti. Pomáha k celkovej stratégii a tvorbe politiky spoločnosti tým, že poskytuje poradenstvo v súvislosti s dôsledkami rozhodnutí na personál a ľudské zdroje.

Riaditeľ pre obstarávanie

Hlavný predstaviteľ obstarávania vedie funkciu globálneho obstarávania v celom podniku vrátane všetkých obchodných jednotiek a regiónov pre všetky priame a nepriame zdroje a obstarávanie okrem papiera a vlákien.

Skupinový riaditeľ pre oblasť informácií

Skupinový riaditeľ pre oblasť informácií zodpovedá za strategické zosúladenie našich zdrojov IT a bude nás viesť v oblasti IT v nadchádzajúcom období zmien, najmä v oblasti SFR a prostredí našich aplikácií.