• Corporate
 • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod 

Spoločnosť DS Smith si uvedomuje význam transparentného a zodpovedného používania vašich osobných údajov a zaväzuje sa vaše osobné údaje chrániť. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „zásady“) vysvetľujú spôsob, akým spoločnosť DS Smith spracúva vaše osobné údaje, keď sa s nami spojíte ako zákazník, potenciálny zákazník, dodávateľ, partner, obchodný kontakt, účastník nášho podujatia, používateľ ktorejkoľvek z našich webových lokalít, odberateľ našej marketingovej komunikácie alebo hocijak inak.  

Spoločnosť DS Smith (ďalej ako „my“, „nás“, „náš“ a príslušné gramatické tvary) označuje spoločnosť DS Smith Plc so sídlom na adrese Level 3, 1 Paddington Square, Londýn, Spojené kráľovstvo, W2 1DL a jej dcérske a pridružené spoločnosti. Spojíte sa s nami aj e-mailom zaslaným na adresu data.privacy@dssmith.com 

Spoločnosť DS Smith od vás môže získavať osobné údaje v rámci našich obchodných činností vrátane používania našich webových lokalít, keď sa s nami spojíte, požiadate nás o informácie alebo cenovú ponuku, nakúpite u nás, predáte nám, využijete naše služby, poskytnete nám služby, zúčastníte sa našich podujatí, prihlásite sa na odber našej marketingovej komunikácie alebo v dôsledku vašej spolupráce s nami. 

Ďalej nájdete kategórie osobných údajov, ktoré od vás získavame: 

 • základné informácie a kontaktné údaje, ako je vaše celé meno a titul, spoločnosť, v ktorej pracujete, vaša funkcia alebo pozícia, adresa, telefónne čísla a e-mailová adresa, 
 • (odhadovaná) dĺžka pôsobenia v spoločnosti, nákupná motivácia a vplyv kľúčových kontaktných osôb na rozhodnutia o kúpe, 
 • ak si vytvoríte online účet – vaše používateľské meno, heslo, 
 • finančné informácie, ako sú údaje o bankovom účte a iné platobné údaje,
 • technické informácie získané prostredníctvom súborov cookie a iných technológií sledovania, ako sú informácie z vašich návštev našich webových lokalít alebo digitálnych platforiem, informácie o prehliadaní a používaní zariadení alebo informácie v súvislosti s elektronickými materiálmi a marketingovou komunikáciou, ktoré vám zasielame, 
 • informácie, ktoré nám poskytujete na účely účasti na našich podujatiach alebo návštevy našich pracovísk vrátane požiadaviek na prístup a stravu,
 • vaše marketingové preferencie (v závislosti od získania vášho výslovného súhlasu, ak to vyžadujú platné právne predpisy), 
 • všetky osobné údaje uvedené vo vašej žiadosti, dopyte alebo poznámke a
 • všetky iné osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť.

Zodpovedné získavanie osobných údajov, ktoré môžeme získať priamo aj nepriamo, je pre nás mimoriadne dôležité. 

Osobné údaje získavame priamo od vás, keď

 • spojíte sa s nami alebo nám pošlete dopyt či žiadosť o cenovú ponuku,
 • vyplníte formulár na niektorej z našich webových lokalít,
 • zaregistrujete sa na niektorej z našich webových lokalít alebo digitálnych platforiem,
 • prejavíte záujem o účasť na niektorom z našich podujatí alebo ste sa ho zúčastnili,
 • prejavíte záujem o návštevu alebo ste navštívili niektoré z našich pracovísk alebo kancelárií,
 • prihlásite sa na odber našich elektronických materiálov a marketingovej komunikácie,
 • predložíte ponuku alebo nám predstavíte svoju firmu,
 • zastupujete svoju spoločnosť v obchodnom styku s nami ako zákazník alebo dodávateľ,
 • používate alebo navštevujete naše webové lokality alebo digitálne platformy,
 • priamo s nami komunikujete.

V rámci našich operácií môžeme osobné údaje získať nepriamo z rôznych zdrojov, napríklad od dôveryhodných externých poskytovateľov služieb, orgánov verejnej správy, regulačných orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní. Ak svoje kontaktné údaje zverejníte na webovej lokalite svojej organizácie, tieto údaje môžeme použiť, aby sme sa s vami spojili.  V prípadoch, keď spolu uzavrieme zmluvnú dohodu, môžu v nej byť bezpečne a dôverne uvedené aj vaše osobné údaje. Pristupovať môžeme aj k verejne dostupným zdrojom, ako je LinkedIn, a informácie získavať z iných externých zdrojov za dodržania všetkých platných právnych požiadaviek.

Na analytické a marketingové účely používame aj súbory cookie a podobné technológie našich partnerov. Prečítajte si naše zásady používania súborov cookie tu. Naša webová lokalita používa webovú analytickú službu Google Analytics od spoločnosti Google. Viac o informáciách získavaných pomocou Google Analytics sa dočítate v Ochrane súkromia spoločnosti Google. Týmto súborom cookie zabránite tak, že v prehliadači vyberiete príslušné nastavenia. Ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Môžete si stiahnuť a inštalovať doplnok prehliadača Google Analytics Opt-out, ktorý je k dispozícii tu. K vašim údajom môžu koncoví používatelia pristupovať a/alebo ich vymazávať pomocou nástroja Moja aktivita

Spoločnosť DS Smith môže vaše osobné údaje používať na účely, ktoré sú opísané v týchto zásadách alebo o ktorých vás informovala. Vaše informácie môžeme používať na tieto účely: 

 • odpovedanie a/alebo vybavenie vašej žiadosti alebo dopytu, 
 • interná evidencia, 
 • spojenie s vami (priamo prostredníctvom spoločnosti či niektorého z jej pridružených subjektov alebo prostredníctvom partnera či zástupcu) e-mailom alebo telefonicky z vyššie uvedených dôvodov, 
 • vykonávanie priameho marketingu a/alebo e-mailového marketingu, na ktorý ste sa prihlásili alebo o ktorý ste požiadali, v závislosti od vášho súhlasu, ak to vyžadujú platné zákony, 
 • v prípade potreby v rámci reštrukturalizácie spoločnosti alebo odpredaja akéhokoľvek podniku alebo majetku skupiny Group, 
 • plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú s vami skupina Group uzavrela,  
 • udržiavanie a zlepšovanie našich webových lokalít,
 • kontrola prístupu do našich priestorov a bezpečnostné účely,
 • právne, regulačné a riadiace účely a účely riadenia rizík vrátane stanovenia, uplatnenia alebo obhajoby našich zákonných práv, dodržiavania právnych a regulačných povinností a
 • vzájomná komunikácia a informovanie o relevantných informáciách alebo oznámeniach.

Medzi právne základy nášho spracúvania vašich osobné údajov patrí: 

 • Vaše osobné údaje v niektorých prípadoch spracúvame s vaším súhlasom (napríklad keď vyjadríte súhlas s umiestňovaním súborov cookie alebo spracúvaním informácií, ktoré zadáte na našu webovú lokalitu, napr. vo formulároch, prieskumoch). 
 • V iných prípadoch vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami (napríklad na účely fakturácie) alebo to od nás vyžaduje zákon (napríklad na splnenie zákonných povinností vedenia záznamov). 
 • Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak je to v našom oprávnenom záujme a vaše práva na ochranu údajov nad týmito záujmami neprevažujú (napríklad keď osobné údaje sprístupňujeme našim pridruženým subjektom). 
 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na dodržanie zákonnej alebo regulačnej povinnosti.

Spoločnosť DS Smith je nadnárodná spoločnosť, ktorú tvoria rôzne dcérske spoločnosti v rôznych krajinách. Vaše osobné údaje sa v dôsledku toho môžu sprístupniť jednému alebo viacerým subjektom v rámci spoločnosti DS Smith alebo v týchto spracúvať.

Vaše osobné údaje sa môžu sprístupniť aj tretím stranám, ako sú:

 • dodávatelia, poskytovatelia služieb, napríklad audítori a odborní poradcovia,
 • poskytovatelia telekomunikačných služieb, IT hosťovania a IT údržby,
 • poisťovniam a finančným manažérom.

Tieto tretie strany môžu vaše informácie používať na vykonávanie vlastných funkcií v našom mene. S cieľom ochrániť vaše osobné údaje zaviedla spoločnosť rôzne bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu osobných údajov, a to aj s takýmito tretími stranami. 

Konkrétne informácie môžeme zverejniť na základe zákonnej žiadosti štátnych orgánov, orgánov činných v trestnom konaní a regulačných orgánov, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon, ako aj na daňové alebo iné účely. Osobné údaje sa tiež môžu poskytnúť tretím stranám v reakcii na právne konania a ak je to potrebné na dodržiavanie zákonov alebo presadzovanie našich dohôd, firemných zásad a podmienok používania, ako aj na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti skupiny Group, našich zamestnancov, zástupcov, zákazníkov a iných osôb, a stranám, ktorým ste poskytnutie vašich osobných údajov povolili. 

Vaše osobné údaje nepredáme žiadnej tretej strane. 

Niektoré prenosy osobných údajov sme vysvetlili vyššie. Fyzické osoby v Európskom hospodárskom priestore (ďalej ako „EHP“) musia vziať na vedomie, že príjemcovia ich osobných údajov v rámci skupiny Group alebo tretích strán (ako sa uvádza v tomto oznámení) sa nemusia nachádzať v EHP a môžu mať sídlo v krajinách, ktoré nemusia mať rovnocennú ochranu osobných údajov ako v EHP. V takomto prípade prijmeme opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi. Údaje napríklad primerane ochránime štandardnými zmluvnými doložkami, príslušnou certifikáciou rámca ochrany súkromia alebo záväznými vnútropodnikovými pravidlami pre sprostredkovateľa. 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je primerane potrebné na splnenie účelu, na sme ich získali. Vaše osobné údaje uchovávame v súlade s našimi zásadami uchovávania a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Na konci príslušného obdobia uchovávania vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme alebo vymažeme.

Niektoré uchovávané osobné údaje sa uchovávajú v tlačenom formáte, zatiaľ čo iné sa nachádzajú v počítačových súboroch a elektronických databázach. 

Zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate a použitiu vašich osobných údajov, neoprávnenému prístupu k nim, ich zmene alebo zverejneniu.

Na svoje osobné údaje máte celý rad práv. Môžete:

 • požiadať o prístup: máte právo požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,
 • požiadať o opravu: môžete nás požiadať o opravu vašich osobných údajov, ktoré považujete za nesprávne, alebo o ich doplnenie, ak sú podľa vás neúplné,
 • namietať proti spracúvaniu: za určitých okolností máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane odmietnutia priameho marketingu,
 • obmedziť spracúvanie: máte právo požiadať nás o obmedzenie spôsobu, akým používame vaše osobné údaje,
 • požiadať o vymazanie: za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov,
 • požiadať o prenos vašich osobných údajov: máte právo požiadať nás, aby sme vám alebo inému subjektu zaslali osobné údaje, ktoré o vás máme,
 • podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv. 

Niektoré z uvedených práv si môžete uplatniť len za určitých okolností, ktoré stanovuje právny základ pre získavanie vašich osobných údajov. 

Ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv na ochranu osobných údajov, spojte sa s nami na adrese data.privacy@dssmith.com

Tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme, aby vystihovali zmeny v spôsobe, akým spracúvame vaše osobné údaje. Pravidelne sa vracajte na našu webovú lokalitu a preverte prípadné aktualizácie.  

Január 2024