Náš štýl vedenia

Ako spoločnosť máme zavedené dobré zásady na riadenie spoločnosti. Podporuje ich naša firemná politika.

Proces riadenia je jednoducho súbor pravidiel a postupov, pomocou ktorých je spoločnosť DS Smith vedená a kontrolovaná. Platí to pre celú organizáciu. Každý miestny podnik musí mať zavedené pravidlá a postupy, ktoré zabezpečujú plný súlad s:

  • Miestnymi zákonmi
  • Medzinárodnými predpismi
  • Skupinovou a divíznou politikou
  • Riadením manažmentu

Týmto spôsobom je zaistené, že rozhodnutia budú prijímané v správnom čase a na správnej úrovni spoločnosti, po zvážení všetkých relevantných faktorov – od komerčnej hodnoty po reputačné riziko.

Predstavenstvo

Predstavenstvo sa skladá z výkonných a nevýkonných riaditeľov. Formálne sa stretávajú 7-krát do roka. Sú kolektívne zodpovední za dohľad nad spoločnosťou DS Smith a riadenie operácií. Taktiež dohliadajú na výkon riadenia spoločnosti v mene akcionárov. Zodpovednosť za vývoj stratégie spoločnosti a každodenné prevádzkové riadenie predstavenstvo delegovalo výkonnému riaditeľovi skupiny.