Dodávateľské štandardy

Rozumieme, že na zaistenie najvyšších etických štandardov sa musíme snažiť vytvárať partnerstvá s našimi dodávateľmi.

Rastúci záujem o komoditné dodávateľské reťazce je súčasťou širšieho globálneho trendu. Očakáva sa, že organizácie budú poskytovať oveľa viac informácií ako kedykoľvek predtým. Legislatíva ako napríklad zákon o obchodných spoločnostiach, predpisy EÚ o dreve, Zákon o modernom otroctve Spojeného kráľovstva z r. 2015 a Zákon o rovnosti z r. 2010, všetky tieto zohrávajú pri presadzovaní tejto transparentnosti významnú úlohu.

V odozve na to sa v DS Smith snažíme od našich dodávateľov získavať informácie, aby sme lepšie porozumeli celému dodávateľskému reťazcu a zvládli riziká súvisiace s ľudskými právami, detskou prácou, etikou podnikania a environmentálnym manažmentom.

Od každého dodávateľa materiálov a/alebo služieb do spoločnosti DS Smith sa očakáva, že bude spĺňať určité minimálne štandardy oznámené prostredníctvom našich globálnych štandardov pre dodávateľov. Okrem toho, že zabezpečujeme, aby súčasní dodávatelia dodržiavali naše minimálne štandardy, máme tiež zodpovednosť za zmiernenie rizika spojeného s potenciálnymi novými dodávateľmi. Preto, ako uvádzame v našom vyhlásení o modernom otroctve, v oblastiach s vyšším geografickým rizikom sme požadovali, aby sa naše podniky zaviazali dokončiť predbežné audity všetkých potenciálnych dodávateľov. Ak je vzťah medzi spoločnosťou DS Smith a dodávateľom nový, vykonáva sa počiatočné hodnotenie s cieľom posúdiť schopnosť potenciálneho dodávateľa splniť požiadavky spoločnosti DS Smith. Takéto hodnotenie môže mať formu dotazníka, návštevy alebo formálneho auditu. Keď sú u dodávateľa identifikované oblasti nesúladu, musia byť implementované nápravné opatrenia a dohodnutý časový rámec na dosiahnutie zhody.

Pracujeme na programe, ktorý bude hodnotiť dodávateľov a taktiež na jeho následnej implementácii. Program by mal vyhodnotiť 100% našich dodávateľov, toto chceme dosiahnuť do roku 2025.