Starostlivosť o našich zamestnancov

V spoločnosti DS Smith sú našim najcennejším aktívom ľudia. Uvedomenie si potenciálu našich zamestnancov je nevyhnutné pre ďalší rast podnikania. Ako zodpovedný zamestnávateľ si uvedomujeme široký dosah pracovných vzťahov na jednotlivcov, ich rodiny a komunity, v ktorých žijú a pracujú.

Poskytujeme priame zamestnanie a živobytie pre viac ako 32 000 ľudí. Vďaka ich skúsenostiam a verejnej podpore máme vplyv na ich priateľov a rodinu. V mnohých prípadoch sa naše výrobné závody nachádzajú mimo veľkých miest, v priemyselných parkoch alebo menej osídlených vidieckych oblastiach, čo z nás robí v týchto lokalitách významného zamestnávateľa.

Ako zamestnávateľ máme vplyv a tento vplyv tiež rozširujeme prostredníctvom našej širšej siete zainteresovaných strán dodávateľov, zákazníkov a charitatívnych partnerov a vytvárame kontaktné body pre globálnu komunitu.

Rôznorodosť

DS Smith je zamestnávateľom, ktorý núka rovnaké príležitosti. Náš kódex zásad správania sa podrobne popisuje náš záväzok usilovať sa o nediskriminačnú kultúru skupiny založenú na našich hodnotách. Snažíme sa stavať na talentoch našej globálnej pracovnej sily bez ohľadu na pohlavie, rasu, etnický alebo národný pôvod, rodinný stav, tehotenstvo, rodičovský stav, sexuálnu orientáciu, zmenu pohlavia, členstvo v odboroch, vek, náboženstvo alebo vieru, politickú príslušnosť alebo postihnutie.

S európskou zamestnaneckou radou (EZR) spolupracujeme na implementácii našej zamestnaneckej charty, ktorej témou je rozmanitosť a začlenenie v najširšom zmysle. Toto zhŕňa vytvorenie pracovných skupín, ktoré posilnia reprezentáciu menšinových skupín v rámci zamestnaneckej základne a zaistí sa existencia jasných kanálov, kde môžu zamestnanci hovoriť so svojimi zástupcami alebo používať náš program Speak Up! – telefónnu linku, ktorú môžu využiť v prípade ak sa stretnú s nejakým zaujatím alebo neférovým konaním.

Tento rok sme prvý krát zverejnili informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v našich britských podnikoch. Dôkazy v správe odrážajú tvrdú prácu, ktorú sme vynaložili na implementáciu spravodlivej a slušnej politiky a postupu na odmeňovanie. Naša správa a správy ostatných v tomto odvetví zdôraznili, že je potrebné povzbudiť viac žien k práci vo výrobnom odvetví. Spoločnosť DS Smith chce prevziať vedúcu úlohu v podpore príležitostí na školenia, nábor a vytváranie sietí (networking), aby posilnila rodovú rozmanitosť našej pracovnej sily a podporovala inkluzívne pracovné postupy.

Rešpektujeme našich zamestnancov

Máme povinnosť riadiť etiku podnikania a pracovné témy vo vlastných prevádzkach v súlade s požiadavkami zákona o modernom otroctve (Spojené kráľovstvo). Vďaka našej pozícii strategického dodávateľa pre mnoho významných značiek v oblasti FMCG máme príležitosť poskytnúť našim zákazníkom najvyššiu mieru istoty, že ich obaly pochádzajú z udržateľných a etických zdrojov.

Nepretržite udržujeme 100% našich závodov zaregistrovaných na platforme Sedex a vypĺňame dotazník na sebahodnotenie. Tretina našich najväčších závodov overuje svoje odpovede

Talent, kariéra, vzdelávanie a odborná príprava

V spolupráci s našou EZR proaktívne hľadáme spôsoby, ako udržať odborné znalosti našej pracovnej sily, pretože mnoho technických expertov a zamestnancov sa približuje k odchodu do dôchodku. Práve preto sme znovu začali otvárať učňovské a absolventské programy a sprísňujeme medzinárodnú výmenu osvedčených postupov alebo koordináciu týchto programov.

Náš učňovský program prináša do organizácie mladé talenty a dáva im príležitosť stať sa odborníkmi na obalové riešenia „zajtrajška”.

Duševná pohoda

Už veľa rokov sa snažíme rozvíjať a podporovať telesnú a duševnú pohodu všetkých zamestnancov a to prostredníctvom výživových rád, možností zdravého stravovania v jedálňach, zamestnanci majú príležitosť na kontrolu zdravotného stavu a športového vyžitia cez cvičebné skupiny. V tomto roku bolo zavedené aj školenie prvej pomoci v oblasti duševného zdravia pre zamestnancov DS Smith. Tento medzinárodne uznávaný kurz učí ľudí rozpoznávať príznaky a symptómy duševného ochorenia a poskytnúť pomoc na základe prvej pomoci. Tí, ktorí sa zúčastnili, sa teraz môžu cítiť sebavedomejšie a dávať podporu ostatným a zvyšovať ich povedomie o duševnom zdraví, znižovať stigmy okolo duševného zdravia a podporovať včasný zásah.

Kultúra a správanie manažmentu

Hodnoty DS Smith boli podrobne preskúmané a to s manažérmi na všetkých úrovniach prostredníctvom nášho programu Engaging Managers – angažovanie manažérov. Za posledné roky tento program poskytol tisíckam manažérom schopnosti konať ako pozitívny vzor a zapájať svoje tímy.

Naša kultúra vysokého výkonu je poháňaná našimi hodnotami, ktoré podporujú otvorenú komunikáciu, snahu dosahovať výsledky, vždy sa snaží zlepšiť a plniť svoje záväzky voči všetkým zainteresovaným stranám. Stanovuje sa vzorec správania, v súlade s ktorým budú všetci zamestnanci DS Smith vykonávať svoju prácu, všetko je stanovené v našom kódexe správania. Taktiež sme prijali opatrenia na ocenenie našich hodnôt v rámci celej skupiny prostredníctvom rôznych miestnych ocenení. Naše podniky zaoberajúce sa papierom a recykláciou zaviedli ocenenie People Excellence Award.

Okrem toho sme predstavili deväť štandardov manažmentu, ktoré predstavujú naše očakávania od všetkých líniových manažérov DS Smith týkajúce sa bezpečnosti, individuálneho výkonu, rozvoja výkonnosti, zameranie na zákazníka, komunikáciu, súlad, plánovanie a kontrolu cieľov, excelentné podnikanie a zdroje. Účelom týchto štandardov je vyvinúť transparentnú, zodpovednú a etickú obchodnú kultúru na pracovisku.