Spoločnosť DS Smith vydala Správu o trvalej udržateľnosti za rok 2017

Náš obchodný model posúva našu spoločnosť priamo do srdca cyklického hospodárstva.

Spoločnosť DS Smith s potešením  vydala Správu o trvalej udržateľnosti za rok 2017, ktorá  hovorí o dosiahnutí cieľov v oblasti  zníženia emisií CO2 a spotreby vody v predstihu štyroch rokov. To len odráža víziu spoločnosti DS Smith byť popredným dodávateľom udržateľných obalových riešení.

V duchu podnázvu  "Formovanie cirkulárnej ekonomiky" správa hovorí o  úlohe spoločnosti DS Smith v ekonomike prostredníctvom svojho vlastného  obchodného modelu, zameriavaním sa na spoluprácu so zákazníkmi a o využití  obalu ako nástroja na vytváranie efektívnejších dodávateľských reťazcov.

Nadväzujúc na minuloročnú správu spoločnosť DS Smith poukazuje na dosiahnutý pokrok v každej zo siedmich hlavných oblastí udržateľnosti, rozšírenú stratégiu zapojenia zainteresovaných strán a záväzky na nasledujúci rok. 

Ian Simm, predseda výboru pre  udržateľnosť

Neustále sa usilujeme o zníženie nášho environmentálneho dopadu a uvedomujeme si potenciál našich ľudí. Ako predný dodávateľ obalových riešení vidíme úlohu, ktorú môžeme zohrávať v pomoci našim zákazníkom, zvýšiť udržateľnosť ich prevádzok. Načúvame všetkým zainteresovaným stranám, rozumieme dopadu našich činností, zvažujeme svoje príležitosti a činíme patričné opatrenia.

— Ian Simm, predseda výboru pre  udržateľnosť

Dosiahnuté úspechy za posledných 12 mesiacov

 

Naša obchodná činnosť

  • Nárast príjmov o 6 % pri stabilnej mene.
  • Nárast externého porovnávacieho skóre, dosiahnutie 95B za manažment v CDP a "zlatej priečky"  v EcoVadis.
  • 330 seminárov pre zákazníkov v našich Impact  Centrách

Naše životné prostredie

  • Zníženie emisií o 6,7 % na tonu produkcie
  • 85 % prevádzok certifikovaných FSC®.

100 % našich závodov  sa zúčastnilo sebahodnotiaceho dotazníka organizácie Sedex, čo  považujeme za začiatok ďalšieho rozvoja sledovateľnosti a transparentnosti našich aktivít.

Naši ľudia

  • 19 % zníženie nehodovosti a úrazov
  • 207 prevádzok s nulovým podielom úrazov  s následnou práceneschopnosťou, čo korešponduje s naším úsilím dosiahnuť  nulovú nehodovosť na pracoviskách
  • Podporujeme  komunity prostredníctvom príspevkov charitatívnej nadácie DS Smith

Správa o trvalej udržateľnosti je naďalej  dôležitým, konsolidovaným zdrojom informácií pre všetky zainteresované strany o tom, ako spoločnosť DS Smith vedie svoju obchodnú činnosť zodpovedne a udržateľne a o ďalších krokoch, ktoré povedú k neustálemu zvyšovaniu výkonnosti.

 

Mark Greenwood, riaditeľ pre bezpečnosť, ochrany zdravia  a životného  prostredia

“Radi sa podelíme o svoje skúsenosti , osvedčené postupy naprieč našim závodom. Pokračovaním v transparentnom meraní našej výkonnosti sa môžeme sami a navzájom sa medzi sebou povzbudzovať a stať sa tak svetovou jednotkou v trvalej udržateľnosti."

— Mark Greenwood, riaditeľ pre bezpečnosť, ochrany zdravia  a životného  prostredia