Годишно собрание на акционери 2023

Јавен повик

Број на акции и гласачки права

Документи и материјали за Собрание со предложени одлуки

Процедури и упатства

Обрасци

Листа на полномошници кај кои постои конфликт на интерес

Предлози од акционери

2_Предлог од DS Smith GmbH_2024.pdf

Predlog-оdluki od akcioner.docx

Резултати од гласање

Прашања и одговори