Годишно собрание на акционери 2022

Јавен повик

Број на акции и гласачки права

Документи и материјали за Собрание со предложени одлуки

Процедури и упатства

Обрасци

Листа на полномошници кај кои постои конфликт на интерес

  •  

Предлози од акционери

Резултати од гласање

  •  

Прашања и одговори

  •