packaging for clothing, tetxile, footwear, luggage

Текстил, облека, обувки и багаж

Овој многу разновиден пазар има многу различни потреби од потрошувачи и, како таков, има потреба од мноштво различни форми на амбалажа.

Како што е случајот со штандовите, така и пакетите за потрошувачите треба да го привлечат вниманието на клиентите. Меѓутоа, карактеристиките што вклучуваат лесно читливи индентификатори, како што се боја, тип и големина, но и механизми за заштита од кражба, ја прават оваа амбалажа мошне софистицирана.

Големите производители и трговците на мало на овие пазари користат брановидна и картонска амбалажа за заштита и за презентација на производот, било да е во продавница, било преку пошта.

Пофините брановидни картони се користат сè повеќе за да се подобри цврстината на амбалажата и да се влијае со отпечатеното на картонот. Новите технологии од типот RFID-чипови кај брановидната амбалажа им овозможува на компаниите да го подобрат следењето и методите за фалсификување.