Производи за широка потрошувачка

Амбалажата за широка потрошувачка претставува разновидна и креативна индустрија и е многу значајна за додавање на вредност.

Производи за широка потрошувачка

Амбалажата на производи за широка потрошувачка претставува разновидна и креативна индустрија и е многу значајна за додавање вредност со тоа што овозможува заштита и ефикасно рекламирање на производот во малопродажната сфера.