packaging for pharmaceutical and medical products

Фармација и медицина

Побарувачката за следење и можноста да се почитуваат пропишаните глобални стандарди имаат најголемо значење за фармацевтските и медицинските производи.

Мометално индустријата доживува промена кон тоа да се продаваат повеќе производи директно на потрошувачите со што се вклучуваат нови циклуси на дистрибуција, а производите се рекламираат директно кај потрошувачите.

Земајќи го предвид нашето искуство со топлински контролирана амбалажа, произведуваме одобрени брановидни амбалажи кои ги задоволуваат санитарните барања во секторот. Нашата амбалажа составена од повеќе материјали е особено погодна за чувствителни производи поради тоа што овозможува отпорност на вода и асепса.

Истовремено, индистријата се свртува кон поголема продажба на производи директно на потрошувачите со што се вклучуваат нови синџири на дистрибуција, се наоѓаат начини производите да се рекламираат директно кај потрошувачите.