Corporate Sustainability

Одржливост

Во DS Smith сме посветени на водење бизнис на одговорен и одржлив начин, а тоа е потврда за нашиот пристап кон корпоративна одговорност.

Корпоративна одговорност

Нашиот пристап ги опфаќа:

  • Безбедност и здравје
  • Животна средина
  • Нашите вработени
  • Нашите заедници.

Во DS Smith сме посветени на водење бизнис на одговорен и одржлив начин, а тоа е потврда за нашиот пристап кон корпоративна одговорност.