Важноста на пакувањето во зелената логистика

Зелената логистика е стратешки пристап кој се стреми да го намали влијанието врз животната средина на секоја активност во синџирот на снабдување, од набавка или производство до дистрибуција и транспорт. Тоа е сеопфатна трансформација на целата стратегија, структура и процеси на компаниите, со цел создавање еколошки одговорни и ефикасни логистички мрежи.

Еколошки поодговорен магацин

Одржливото складирање се состои од поседување инфраструктура која е способна да ги движи стоките побрзо и поефикасно од конвенционалните логистички процедури. Ова резултира со намалување на загадувањето произведено од оваа активност, како и заштеда на трошоците.

Во магацинот, покрај употребените машини и извори на енергија, од суштинско значење е да се анализира и оптимизира политиката за пакување и подготовка на нарачката. Во оваа смисла, дизајнот и употребата на пакувањето е критична точка во постигнувањето зелена логистика. Треба да се користат дизајни на пакување кои најдобро го користат просторот, и при складирање и за време на транспортот. Дополнително, употребата на материјали што може да се рециклираат повеќекратно помага да се постигне поодржлива логистика во рамките на компанијата. Овде можете да дознаете за нашата амбалажа која може да се рециклира и нашата амбалажа за повеќекратна употреба, сите од нив 100% приспособливи и персонализирани, според карактеристиките на стоката што треба да се содржи.

Поодржлив транспорт

Транспортот е уште една клучна активност која мора да ја земеме предвид за да бидеме поодговорни за животната средина. Од возила или транспортни средства кои ги намалуваат емисиите на CO2 до максимално искористување на просторот при секое патување, има многу аспекти што може да се подобрат.

Фокусирајќи се на пакувањето што се користи за транспорт на стоки, мора да се посвети посебно внимание на неговиот дизајн, бидејќи е од витално значење производот да биде заштитен, притоа да се минимизира користењето на просторот и да се оптимизира за да се избегнат празни места.

Важно е да се негува поеко-одговорен однос со добавувачите и клиентите, бидејќи стоката често се пакува во пакување поголемо од потребното и се полни со обвивка со меур или лабава амбалажа што се отстранува по логистичкиот синџир по потреба. Ова неоптимално секундарно пакување доведува до неоптимално оптоварување. Како резултат на тоа, компаниите и потрошувачите сносат дополнителни трошоци во транспортниот и логистичкиот систем, покрај тоа што создаваат поголем еколошки отпечаток поради неефикасниот транспорт.

Многумина се фокусираат само на излезното патување. Сепак, повратното патување на некои превозни средства може да се подобри, на пример, со избирање на картони за преклопување во вакуум, доколку тие се повеќекратно употребливи. Инаку, најдобра опција е да се користи 100% амбалажа што може да се рециклира, со цел да се намали отпадот од оваа логистичка активност.

foto1.jpg

Повеќе циркуларни пакувања

Избегнувањето на прекумерно пакување и неодржливо пакување е од суштинско значење за зелената логистика. Во овој контекст, важно е да се намалат материјалите за полнење, со последователно намалување на отпадот и трошоците, и да се избегне користење на неколку пакувања за еден производ. Покрај тоа, од суштинско значење е да се изберат одржливи материјали, како што е картон, опција која може да се рециклира и кружна.

Може да се користи и пакување за повеќекратна употреба, бидејќи го фаворизира развојот на кружната економија, оптимизирајќи ја употребата на расположливите ресурси и намалувајќи го обемот на создадениот отпад.

foto2_eng.jpg