hands-with-a-plant.jpg

Одговорно снабдување

Во DS Smith ние сме фокусирани на испорака на одржлива вредност за сите наши засегнати страни. За нас, навистина одржлива вредност се наоѓа кога се балансираат потребите на нашиот бизнис, нашата средина и нашите луѓе.

Затоа, го дефиниравме нашиот Глобален стандард за добавувачи обезбедувајќи јасност на нашите добавувачи во однос на нашите општи очекувања и барања во областа на етичките деловни практики, социјалниот и еколошкиот менаџмент. Нашиот глобален стандард за добавувачи се заснова на Основниот кодекс на ETI кој е заснован на конвенциите на Меѓународната организација на трудот (ILO).