Доклад за устойчивост 2021

Всяка година публикуваме подробен доклад за устойчивостта, в който описваме напредъка по отношение на нашите цели за устойчивост.

Докладът представя напредъка ни в изпълнението на стратегията ни за устойчивост "За сега и за бъдещето". Откакто стартирахме кампанията постигнахме много - заменихме проблемните пластмаси, намалихме вредните емисии във веригите за доставки и разработихме иновативни рециклируеми опаковъчни решения, като предоставяме кръгови решения за нашите клиенти и общество. 

2020/21 Изпълнение на поставените цели

  • 100% от нашите дизайнери са обучени на Принципите на Кръговата икономика
  • -4% намалени вредни емисии на тон в производството в сравнение с миналата година
  • -23% намалени вредни емисии на тон в производството в сравнение с  2015г.
  • -5% намалено потребление на вода на тон в сравнение с миналата година 
  • -32% намаление на отпадъците в сравнение с миналата година 
  • 37.5% от представителите в борда на Групата са жени
  • -14% по-малко инциденти в сравнение с миналата година 
  • 57 стартирани проекти за биоразнообразие в нашите местни общности
  • AA MSCI подобрена оценка в сравнение с  A миналата година
  • A- подобрена оценка по Кръгова икономика в сравнение с  B+ миналата година

Доклад за устойчивост 2021

 

Доклад за устойчиво развитие 2021г. е първата ни публикация за напредъка след стартирането на кампанията за устойчивост "За сега и за бъдещето", фокусирана върху предизвикателствата пред които сме изправени днес, както и върху тези, които ще повлияят на бъдещите поколения. 

Отбелязваме постигането на седем поставени цели от стратегията ни за устойчивост "За сега и за бъдещето" - от обучението на 100% от нашите дизайнери на  принципите на кръгов дизайн до внедряване на проекти за намаляване на употребата на вода в производствата на 100% . Потвърждаваме, че 100% от нашите хартии се рециклират или са сертифицирани от оторизирани доставчици, 100% от нашите гори притежават сертификат за управление на горите, 100% от нашите заводи притежават сертификат FSC®, 100% от нашите заводи притежават сертификат ISO 50001 и 100% от нашите заводи участват в обществени дейности. 

Представяме опаковъчни решения, които насърчават кръговата икономика с примери от практиката на клиенти и партньори за иновативен, кръгов дизайн, който предоставя на потребителите по-голям избор и удобство, като същевременно намалява  вредното въздействие върху планетата.  

Споделяме как внедряваме принципите на кръговата икономика във всичко, което правим - от нашите Показатели за измерване на кръгов дизайн, които помагат на клиентите ни да правят по-устойчив избор, до нашата готовност за Кръгова икономика - новата част от предложението ни за добавена стойност на опаковките, която помага на повече клиенти да възприемат кръговата икономика. 

Докладваме резултатите си по отношение на намаляването на въглеродните емисии, които сме  понижили с 23% на тон продукция в сравнение с 2015г. и с 4% на тон продукция в сравнение с миналата година. Тези резултати допълват обявената от нас научнообоснована цел за намаляване на емисиите с 40% на тон продукция в сравнение с 2019г. и ангажимента ни за достигане на нулеви нетни емисии до 2050г., което ускорява плановете ни за намаляване на въглеродните емисии в нашия кръгов бизнес.

Анализираме потенциалните бъдещи последици, които изменението на климата може да има върху нашия бизнес, след като изпълнихме препоръките на Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

Отчитаме предизвикателствата свързани с адаптирането към глобалната пандемия Covid-19 и как се обединихме, за да се подкрепим , засилвайки фокуса върху здравето, безопасността и благосъстоянието, като същевременно гарантираме, че ще продължим да обслужваме нашите клиенти. 

Нашият доклад е съобразен със стандарта GRI и стандарта SASB (контейнери и опаковки), като следва най-добрите практики в областта на отчитането на устойчивостта.