Хора и общности

Създаваме безопасно, разнообразно и приобщаващо работно място и участваме активно в нашите общности.

Кръговата икономика е широкообхватна система за промяна, която предоставя възможности не само за подобряване на екологичната ни устойчивост, но и за по-приобщаващ растеж. Когато се придвижва напред всяка системна промяна, преходът трябва да бъде справедлив и честен, като ползите се споделят повсеместно.

Ние осъзнаваме, че сигурните, разнообразни и приобщаващи компании са устойчиви компании.

Подходът ни към здравето, безопасността и благосъстоянието подкрепя амбицията ни всички наши служители да се връщат у дома в края на работния ден в добро здраве и невредими. Няма нищо по-важно.

С нашите работодателски организации, наречени Employee Networks, повишаваме осведомеността за значението на разнообразието и приобщаването и сме определили амбицията си да увеличим половото и етническото разнообразие.

Заводите ни имат активна роля в своите общности и ние се стремим към това да ги представляваме, както и да представляваме общностите и клиентите, които обслужваме. Като повишаваме осведомеността, изграждаме умения и ангажираност с действия, ние даваме възможност на нашите служители да насърчават прехода към кръгова икономика.


Целите ни СЕГА:

  • До 2025 г. да ангажираме 100% от нашите служители с кръговата икономика
  • 100% от заводите ни да участват в обществени дейности всяка година
  • Намаляване на броя инцидентите (AFR) всяка година
  • До 2025 г. провеждане на семинари за всеобхватно лидерство от всички ръководни екипи във всички заводи
  • До 2025 г. завършване на внедряването на SEDEX SAQ във всички заводи и извършване на подходящ одит на SAQ.

Целите ни в БЪДЕЩЕ:

  • До 2030 г. да ангажираме десет милиона души с кръговата икономика и кръговия начин на живот
  • Стремеж към постигане на "Визия нула  инциденти"
  • До 2030 г. да подобрим половото разнообразие до 40% жени във висшето ръководство и да определим цели по отношение на други защитени характеристики
  • Да продължим да подобряваме надлежната проверка на правата на човека всяка година

 

                              Как постигаме това?

Кампания по здравеопазване и безопасност в Източна Европа

С участието на над 30 завода в 16 различни държави нашият източноевропейски регион стартира месец на здравето и безопасността, който се проведе през целия юни 2022 г. Над 5 000 служители взеха активно участие в семинарите и дейностите. Кампанията беше добре приета и затвърди посланието, че всеки е отговорен за насърчаването на културата на здравословни и безопасни условия на труд.

Ресурсни групи на служителите, насърчаващи многообразието, равенството и приобщаването (DEI)

Нашата мрежа  LGBTQ+ и съюзници беше първата ни ресурсна група на служителите, която стартира през октомври 2021 г. Оттогава тя посрещна редица лектори в организацията, създаде полезни наръчници с материали и представи DS Smith на прайд събития. Последваха други ресурсни групи, включително мрежа за културно и етническо разнообразие, която насърчава приобщаващо работно място, мрежа за полово разнообразие, която гарантира, че работното място остава безопасно място и насърчава подкрепата между колегите, и група за хора с увреждания и съюзници, която има амбицията да подобри достъпността и да даде възможност на колегите да споделят опита си в областта на физическите увреждания, психичното здраве и нервозната дивергенция.

Екологична класна стая в Nagykáta

Екологичната класна стая в Nagykáta в училищния двор на католическото начално училище Váci Mihály е създадена с помощта на над 100 доброволци, с подкрепата на благотворителната фондация DS Smith и в сътрудничество с катедрата по проектиране на жилищни сгради на Будапещенския университет по технологии и икономика. Неговата функция е да осигури пространство на открито за занимания, екологично образование и обществени програми, които да допълват ежедневния учебен график на училището.