Управление на водите

Водата има решаваща роля в нашия бизнес, особено в процеса на производство на хартия.Влакната се обработват по време на производствения процес - от целулоза до хартия - с помощта на вода, а след това за изсушаването на хартията се използва свръхгореща пара.

Вода се използва и за разреждане на нишестето в заводите ни за велпапе, което след това свързва няколко слоя хартия, за да се получи картон, както и във всички съоръжения за охлаждане на машините и почистване.

Като бизнес с интензивно използване на вода е важно да консумираме, рециклираме и третираме използваната вода отговорно и ефективно, така че да сведем до минимум въздействието си при обратното връщане на водата в природната среда и да спазваме всички законодателни изисквания.

Основният ни приоритет за управление на водите е качеството. В Ди Ес Смит над 80 % от водата, която извличаме за собствени нужди, се връща за пречистване чрез собствено или общинско пречистване на отпадъчните води. Останалата вода се губи чрез изпарение по време на процеса на производство на хартия или чрез разреждане на нишестето. Най-големият консуматор на вода в нашия бизнес е подразделението ни за производство на хартия, където използваме системи за пречистване на отпадъчни води, за да гарантираме, че изхвърляните от нас отпадъчни води са пречистени, екологично безопасни и отговарят на всички нормативни изисквания. На всички наши обекти се извършва мониторинг на нивата на ХПК, БПК и AOX, рН и суспендирани твърди вещества, което е ключов елемент от управлението на ефективността, за да се предотвратят инциденти, свързани със замърсяване, и да се гарантира, че водата се връща обратно в околната среда в същото или по-добро състояние от това, в което е добита. В някои обекти пречистваме отпадъчни води и за нуждите на местната общност.

Вторият ни приоритет за управление на водите е да управляваме нашите съоръжения, които се намират в райони с висок воден риск. Нашата оценка на свързаните с водата рискове в дейността ни продължава да показва, че по-голямата част от обектите ни се намират в региони, където прясната вода е сравнително изобилен ресурс, с изключение на Лука. Ние управляваме този обект отблизо, за да гарантираме, че оставаме в рамките на ограниченията за добив, и разполагаме със специфични локални планове за идентифициране, намаляване и управление на рисковете с цел по-устойчиво и ефективно използване на водата.

И накрая, третият ни приоритет е да намалим общото потребление на вода. Преобладаващата част от водата ни се добива от сондажи (53%) и повърхностни води (42%). Това е най-трудната област за решаване, тъй като водата е от решаващо значение за нашия бизнес, а нивата на производство продължават да се увеличават. Освен това трябва да се поддържа деликатен и високотехнологичен баланс, тъй като намаляването на използването на вода води до увеличаване на потреблението на енергия. Въз основа на индустриалните еталони определихме оптимално ниво на използване на вода от 6,5 м3/тон продукция.