Грижа за нашите служители

В Ди Ес Смит нашият най-ценен актив са нашите служители. Реализирането на потенциала на нашите служители е от съществено значение за продължаващия растеж на бизнеса. Като отговорен работодател, ние сме наясно с широкообхватното въздействие на трудовите правоотношения върху отделните лица, техните семейства и общностите, в които живеят и работят.

Ние осигуряваме директна заетост и препитание за над 32 000 души. Чрез техния опит и подкрепа ние оказваме влияние върху техните приятели и семейство. В много случаи нашите производствени обекти се намират извън големите градове в индустриални паркове или по-малко населени райони, което ни прави значим работодател в тези населени места.


Ние също така разширяваме влиянието си, като работодател чрез нашата по-широка мрежа от заинтересовани страни от изпълнители, доставчици, клиенти и благотворителни партньори, създавайки точки за допир с глобалната общност.

Разнообразие

Ди Ес Смит е работодател на равните възможности. Нашият Кодекс за Поведение подробно описва нашия ангажимент да се стремим към недискриминационна групова култура, основана на нашите ценности. Ние се стремим да надграждаме талантите на нашата работна сила в световен мащаб, без оглед на пол, раса, етнически или национален произход, семейно положение, бременност, родителски статус, сексуална ориентация, промяна на пола, членство в търговски/професионален съюз, възраст, религия или убеждения, политическа принадлежност или увреждане.

Ние работим с нашия Европейски Работнически Съвет (EРС) по темата за разнообразието и приобщаването в най-широк смисъл, като част от прилагането на нашата харта на служителите. Това включва създаването на работни групи за увеличаване на представителството на малцинствените групи в базата на служителите и осигуряване на ясни канали за служителите да говорят със своите представители или да използват нашата Speak Up! телефонна линия, ако се сблъскат с пристрастия или несправедливи действия.

Тази година за пръв път публикувахме информация за разлика в заплащането на половете за нашите компании в Обединеното кралство. Доказателствата в доклада отразяват упоритата работа, която сме положили, за да приложим честна и справедлива политика и процес, когато става въпрос за възнаграждение. Това, което нашият доклад и тези на други в бранша подчертават, е необходимостта от насърчаване на повече жени да заемат работни места в производствената индустрия. Ди Ес Смит има желание да поеме водеща роля в насърчаването на обучение, набиране на персонал и възможности за работа, за да подобри разнообразието на половете на нашата работна сила и да насърчи приобщаващи работни практики.

Уважение към нашите служители

Ние сме длъжни да управляваме бизнес етиката и свързаните с труда теми в нашите собствени дейности в съответствие с изискванията на Закона за съвременното робство (Обединеното кралство). За Ди Ес Смит нашата позиция, като стратегически доставчик на много от най-разпознаваемите марки за бързооборотни стоки означава, че имаме възможност да предоставим на нашите клиенти най-високо ниво на сигурност, че техните опаковки са от устойчиви и етични източници.


Ние непрекъснато поддържаме 100 процента от нашите компании, регистрирани в платформата Sedex и попълвайки Въпросника за самооценка. Една трета от най-големите ни компании проверяват отговорите си чрез 4-стълбови одити SMETA от трети страни.

Талант, кариера, образование и обучение

Работейки в партньорство с нашия EWC ние също така активно търсим начини да запазим експертните познания на нашата работна сила, тъй като много технически експерти и служители с дългогодишен стаж наближават пенсиониране. В резултат на това ние подновихме програмите за стажанти и затягаме обмена или координацията на споделяне на международните добри практики около тези програми.

Нашата схема за стажанти въвежда млади таланти в организацията и им дава възможност да станат специалистите по опаковки на утрешния ден.

Благополучие

В продължение на много години ние развиваме способността си да подкрепяме физическото и психическото благополучие на всички служители чрез съвети за хранене, опции за здравословна храна в столовите, възможности за преглед на здравето и групи за упражнения. Тази година беше въведено и обучение за първа помощ за психично здраве за служителите на Ди Ес Смит. Този международно признат курс учи хората, как да откриват признаците и симптомите на психично заболяване и да предоставят подкрепа на база първа помощ. Тези, които присъстваха, вече могат да се чувстват уверени да насочват хората към подходяща подкрепа, да повишат осведомеността за психичното здраве, да намалят стигмата около психичното здраве и да насърчават ранна интервенция.

Управленска култура и поведение

Ценностите на Ди Ес Смит са разглеждани задълбочено с мениджъри на всички нива чрез нашата Програма за ангажиране на мениджъри. През последните няколко години програмата даде на хиляди мениджъри умения да действат, като положителни модели за подражание и да завладяват своите екипи.


Нашата високопроизводителна култура се ръководи от нашите ценности, които насърчават откритата комуникация, стремежа към резултати, винаги се стремят към подобряване и изпълняват нашите ангажименти към всички заинтересовани страни. Те задават поведенческия, код за това как се очаква всички служители на Ди Ес Смит да изпълняват работата си и са посочени в нашия Кодекс за Поведение. Ние също така предприехме стъпки, за да признаем нашите ценности в действие в цялата група чрез различни местни програми за награди. Най-важното е, че нашите компании за Хартия и Рециклиране стартираха Награди за Отличителни постижения.


В допълнение, ние въведохме девет стандарта за управление, които изброяват ключовите очаквания на всички преки мениджъри на Ди Ес Смит, свързани с безопасността, индивидуалното представяне, развитието на производителността, фокуса върху клиентите, комуникациите, съответствието, планирането и контрола на целите, отличните постижения на бизнеса и осигуряване на ресурси. Целта на тези стандарти е да развият прозрачна, отговорна и етична бизнес култура на работното място.