Стандарти за доставчици

Разбираме, че за да гарантираме най-високите етични стандарти, трябва да се стремим да формираме партньорства с нашите доставчици.

Нарастващият интерес към веригите за доставки на стоки е част от по-широка глобална тенденция. От организациите се очаква да разкриват много повече информация от всякога преди. Закони, като Законът за компаниите, Регламентите на ЕС за дървения материал, Законът за съвременното робство на Обединеното кралство от 2015г. и Законът за равенството от 2010г. имат важна роля в стимулирането на тази прозрачност.

В отговор на това в Ди Ес Смит се стремим към по-голямо разкриване на информация от нашите доставчици, за да разберем по-добре цялата верига на доставки и да управляваме рисковете, свързани с правата на човека, детския труд, бизнес етиката и управлението на околната среда.

Очаква се всеки доставчик на материали и/или услуги за Ди Ес Смит да отговаря на определени минимални стандарти, комуникирани чрез нашите глобални стандарти за доставчик. Освен, че гарантираме, че настоящите доставчици се придържат към нашите минимални стандарти, ние също носим отговорност да намалим риска, свързан с потенциални нови доставчици. Ето защо, както съобщаваме в нашата Декларация за съвременно робство, в области с по-висок географски риск ние сме изисквали от нашите компании да се ангажират с извършване на предварителни одити на всички потенциални доставчици. Ако връзката между Ди Ес Смит и доставчика е нова, се извършва първоначална оценка, за да се оцени способността на потенциалния доставчик да отговори на изискванията на Ди Ес Смит. Такава оценка може да бъде под формата на въпросник, посещение или официален одит. Когато при доставчик се идентифицират области на несъответствие трябва да се извършат коригиращи действия и да се договори времевата рамка за постигане на съответствие.

Работи се също така за засилване на нашата работа в тази област и прилагане на програма за оценка на доставчиците, за да се оценят 100 процента от нашите доставчици до 2025г.