Въглеродни емисии

Намаляваме емисиите на въглероден диоксид в производството си и във веригата за създаване на стойност.

За да ограничим повишаването на глобалната температура до 1,5 градуса в съответствие с Парижкото споразумение, всички ние трябва бързо да намалим емисиите.

В условията на нисковъглеродна и кръгова икономика емисиите могат да бъдат намалени чрез подобряване на начина, по който използваме ресурсите за производството на продукти, и чрез увеличаване на използването на възобновяема енергия.

Ние допринасяме за това, като проектираме отпадъците, запазваме материалите в употреба, подобряваме енергийната ефективност, инвестираме в нови технологии и преминаваме към решения за възобновяема енергия.

Подкрепяме също така нашите стратегически доставчици да определят свои собствени научнообосновани цели, като помагаме на нашите клиенти да изпълняват ангажиментите си по отношение на въглеродните емисии, а до 2050 г. ще постигнем нулеви нетни емисии.

Целите ни СЕГА:

  • До 2030 г. да намалим емисиите на парникови газове от обхвата 1, 2 и 3 с 46% в сравнение с 2019 г.
  • До 2027 г. да насърчим 100% от нашите стратегически доставчици (представляващи 76% от емисиите на закупените стоки и услуги) да определят свои собствени научнообосновани цели.

Целите ни в БЪДЕЩЕ

  • До 2050 г. да постигнем нулеви нетни емисии на парникови газове

 

                            Как постигаме това? 

Производство на енергия от отпадъци в завода ни за хартия в Aschaffenburg

В партньорство с E.ON до края на 2025 г. енергийното снабдяване на нашата фабрика за хартия в Aschaffenburg ще бъде значително подобрено, за да се допълни природният газ с изгарянето на материали, които не могат да се използват за производство на хартия. Интегрираната инсталация ще разполага с модерен котел за производство на енергия от отпадъци, автоматизиран цифров контролер, който използва изкуствен интелект за оптимизиране на енергията в реално време, и два актуализирани газови котела с допълнителна "устойчивост на бъдещето", която да позволи по-късното въвеждане на горива на био основа. Очаква се решението да намали зависимостта от природен газ с 25%, което се равнява на спестяване на около 50 000 тона CO2e годишно.

Партньорство с училището за въглеродни емисии на доставчика LoCT

Присъединихме се към инициативата Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT) - консорциум от световни брандове, включващ някои от нашите ключови клиенти, за да подкрепим нашите най-слабо развити стратегически доставчици да започнат процеса на изчисляване на въглеродния си отпечатък, определяне на научно обоснована цел и прилагане на програма за намаляване на емисиите. 95% от доставчиците, участвали в училището за климата Supplier LoCT, потвърдиха, че задачите са помогнали за увеличаване на способността на компанията им да постигне напредък в областта.

Разгледайте другите цели на нашата стратегия за устойчивост "Сега и в бъдеще"