Природа

Ние опазваме и възстановяваме природата.

Биоразнообразието намалява бързо. Никога не е било по-важно да се предприемат действия за опазване на природната среда, от която зависи целият живот на Земята.

Кръговата икономика е регенерираща по своя замисъл, като дава приоритет на запазването на ресурсите в употреба за по-дълго време и гарантира, че процесите за извличане на ресурси оставят място за възстановяване на природата.

Чрез отговорно снабдяване, устойчиво управление на нашите гори и дейности и работа в партньорство с нашите общности, ние намаляваме въздействието си върху природата и насърчаваме процъфтяването на биоразнообразието.

Също така намаляваме количеството вода, което извличаме от природата, на тон продукция, в райони с недостиг на вода, за да намалим натиска върху природните системи.

Целите ни СЕГА:

  • До 2025 г. да измерваме и подобряваме биологичното разнообразие в собствените си гори и да анализираме зависимостта си от природата
  • До 2025 г. да въведем програми за биоразнообразие във всяка от нашите фабрики за хартия
  • До 2025 г. 100% от фабриките за хартия и заводите за опаковки да разполагат с планове за управление на водите


Целите ни в БЪДЕЩЕ:

  • Определяне на цели за възстановяване на природата, като се използва научно обоснован подход
  • До 2030 г. намаляване с 10 % на интензивността на водочерпене във фабриките за хартия, изложени на риск от воден дефицит, в сравнение с 2019 г.

 

                              Как постигаме това?

Идентифициране и измерване на застрашени, изчезващи и редки видове в нашите гори в Северна Америка

В партньорство с Училището по лесовъдство и природни ресурси "Уорнел" към Университета на Джорджия нашият екип от лесовъди в Северна Америка осъществява трифазен проект за измерване и подобряване на местното биоразнообразие. В рамките на нашите гори бяха открити няколко вида, определени като представляващи голям интерес. Бяха използвани разнообразни инструменти, като например приложението iNaturalist, материали на Националния природонаучен музей на Смитсониън, уебсайта Backyard Bird и онлайн системата на Службата за опазване на околната среда на САЩ за риба и дива природа. От тази дейност ще продължим да използваме най-новите технологии, методи за наблюдение и техники , за да управляваме проактивно нашите горски територии по устойчив начин, който защитава природата и местното биоразнообразие.

Ново пречистване на отпадъчните води в завода за хартия в Zărnești

През 2022/23 г. в завода за хартия в Zărnești беше завършена модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води (WWTP) на стойност 8,7 млн. евро. Проектът, предприет като част от по-широк проект за модернизация, включващ подмяна на канализационната система и подобряване на пречистването на водата, ще намали извличането и потреблението на прясна вода. Очаква се промените да доведат до намаляване на потреблението на вода с около 20 % чрез увеличаване на повторното използване и рециклиране на водата. Освен това, чрез процес на аеробно разграждане, в процеса на пречистване на отпадъчните води се произвежда биогаз. Има планове той да се превърне във възобновяем източник на гориво като част от бъдеща модернизация на котела, което ще намали количеството природен газ, необходимо за покриване на енергийните нужди на фабриката.

Разгледайте другите цели на нашата стратегия за устойчивост "Сега и в бъдеще"