Общи условия за доставка

Нашите общи условия за доставка са приложими за нашите доставчици на стоки и/или услуги на DS Smith Plc и нашите дъщерни дружества (наричани общо "DS Smith").