По-голяма възвращаемост на инвестициите (ROI) от опаковането

Добре известна компания в областта на стълбищните подемници доставя чувствителни скъпоструващи части в кутии с експандиран полистирен (EPS). Зависимостта от експандирания полистирен имаше две последствия: необходимост от голямо складово пространство за неговото съхранение и значителни инвестиции за противопожарна безопасност на мястото на съхранение.

Предизвикателството

Да предложим решение за значително намаляване количеството на използвания EPS, което от своя страна да доведе до намаляване на складовото пространство и не би представлявало риск от пожар.

Подходът

Сътрудничество между нашите специалисти от търговския, дизайнерския, производствения и логистичния отдел доведе до създаването на практична алтернатива от велпапе.

Резултатите

  • Намаляване на разходите поради използване на велпапе вместо EPS.
  • Намаляване на използваното складово пространство и транспортните разходи поради силно намаления обем на опаковките.
  • Още по-добра защита на продукта от евентуални повреди.
  • Избягване на допълнителни инвестиции в противопожарна безопасност.
  • Подобряване на екологичните показатели благодарение на напълно рециклируемата опаковка от велпапе.

Резултатите от съдействието на стратезите на DS Smith при търсенето на решение за тази компания са видими. Компанията вече има рентабилно решение без да се налага да жертва производителността си, като успя да избегне и значителни капиталови разходи. Сега тези средства могат да бъдат използвани за по-важни неща.