4evergreen Alliance roept op tot grotere harmonisatie bij het verzamelen en sorteren van op vezels gebaseerde verpakkingen

Een nieuw onderzoek naar de inzamelings- en sorteersystemen in heel Europa, uitgevoerd door 50 bedrijven uit de hele verpakkingswaardeketen, levert verschillende aanbevelingen op om de efficiëntie te verbeteren. De 4evergreen Alliance heeft systemen goedgekeurd die op het inzamelpunt adequaat sorteren.

Na twee jaar intensieve samenwerking, waarbij de expertise van 24 personen werd gebundeld en gevalideerd door nog eens 75 vertegenwoordigers van 50 bedrijven uit de sector, heeft de 4evergreen Alliance vandaag haar Richtlijnen voor een betere inzameling en sortering van op vezels gebaseerde verpakkingen voor recycling uitgebracht. De richtlijnen geven een overzicht van de relevante regelgevende en institutionele kaders en een evaluatie van de beschikbare inzamelings- en sorteerscenario’s.

In principe kunnen alle op vezels gebaseerde verpakkingsproducten gerecycled worden. 4evergreen onderschrijft verschillende aanbevelingen die essentieel zijn voor het bereiken van de EU-doelstellingen voor het recyclingpercentage van op vezels gebaseerd verpakkingsafval, ongeacht de route van inzameling tot recycling. In de richtlijnen wordt gekeken naar de ‘routes’ van inzameling tot recycling in de daarvoor gespecialiseerde papier- en kartonfabrieken en er worden praktische aanbevelingen gedaan over hoe de inzameling kan worden verbeterd.

De richtlijnen geven aanbevelingen om de verzamelings- en sorteersystemen in heel Europa te verbeteren. De industrie heeft de eerste stappen gezet en nu hebben we ondersteuning nodig van beleidsmakers, zowel op Europees als nationaal niveau.

Jonathan Edmunds
Co-lead van het project en Recyclability & Sustainability Manager bij DS Smith

Het document is bedoeld als leidraad voor de implementatie van toekomstige inzamelings-, sorteer- en recyclinginfrastructuur, om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de EU en om de ambitieuze doelstellingen van 4evergreen te realiseren, waaronder een recyclingpercentage van 90% voor op vezels gebaseerde verpakkingen. Het ondermijnt geen bestaande alternatieve modellen die nu al bijdragen aan de hoge prestaties van de op vezels gebaseerde verpakkingsrecycling.

Hans Wortman, hoofd van PfR Sourcing bij WEPA en 4evergreen Chair liet weten dat “de publicatie van de ‘Leidraad voor inzameling en sortering’ een belangrijke mijlpaal is voor onze alliantie.''

Om de efficiëntie van het verzamelen en sorteren van op vezels gebaseerde verpakkingen te garanderen, raadt 4evergreen het volgende aan:

  • Wetgevende initiatieven, die investeringen en deelname van alle relevante belanghebbenden aan gescheiden inzameling en sortering na inzameling stimuleren, en gericht zijn op het verhogen van het recyclingpercentage van op vezels gebaseerde verpakkingen.
  • Het volgen van beste praktijken bij het verzamelen en sorteren van huishoudverpakkingen zoals beschreven in de richtlijn. 4evergreen onderschrijft het principe van gescheiden inzameling bij de bron.
  • Een geharmoniseerde aanpak voor de communicatie met de consument over het sorteren van verpakkingsafval door middel van een etiketteringssysteem ter bescherming van de interne markt.
  • Afzonderlijke recyclingdoelstellingen op EU-niveau voor op vezels gebaseerde verpakkingen per bron: o Een afzonderlijk recyclingdoel van >85% voor gescheiden huishoudelijke inzameling o Een recyclingdoel van >90% voor verpakkingen afkomstig van zowel industriële als commerciële bronnen 
Doelstellingen van 4evergreen voor recyclagepercentage per stroom
Doelstellingen van 4evergreen voor recyclagepercentage per stroom
  • Verplichte scheiding bij sorteerfaciliteiten voor ingezamelde lichtgewicht verpakkingen (Lightweight packaging, LWP) van op vezels gebaseerde verpakkingen uit plastic en metaal. In sommige gevallen is in deze vestigingen ook verdere sortering nodig, van verpakkingskarton voor vloeibare producten en andere op vezels gebaseerde composietverpakkingen.
  • EPR-vergoedingsstructuren die zo veel mogelijk de werkelijke netto recyclingkosten voor elk type verpakkingsmateriaal weerspiegelen, inclusief de noodzaak om waar nodig in extra recyclingcapaciteit te investeren.