Przyroda

Chronimy i regenerujemy przyrodę.

Bioróżnorodność raptownie spada. Co za tym idzie, nigdy wcześniej działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, od którego zależy przyszłość życia na Ziemi, nie były tak ważne.

Gospodarka o obiegu zamkniętym nieodzownie sprzyja regeneracji przyrody, ponieważ surowce mogą być wykorzystywane przez dłuższy czas. To z kolei pozwala na przerwy w procesie ich pozyskiwania, dając przyrodzie szansę na wspomnianą regenerację.

Dzięki pozyskiwaniu surowców w odpowiedzialny sposób, zrównoważonemu zarządzaniu lasami, współpracy z naszymi społecznościami oraz podejmowaniu szeregu innych działań, ograniczamy negatywny wpływ na środowisko i pozwalamy bioróżnorodności kwitnąć.

Ograniczamy również zużycie wody pozyskiwanej z natury w miejscach o ograniczonym do niej dostępie.


Nasze cele NA TERAZ:

  • Do 2025 r. zmierzymy i poprawimy bioróżnorodność w naszych własnych lasach oraz ocenimy stopień naszej zależności od przyrody.
  • Do 2025 r. wprowadzimy programy bioróżnorodności we wszystkich naszych papierniach.
  • Do 2025 r. 100% papierni i placówek pakujących będzie miało plany zarządzania zużyciem wody.


Nasze cele NA PRZYSZŁOŚĆ:

  • Określenie planów w zakresie regeneracji przyrody z wykorzystaniem podejścia naukowego.
  • Do 2030 r. zredukujemy intensywność pobierania wody w papierniach w obszarach o utrudnionym dostępie do wody o 10% w porównaniu do 2019 r.

 

 

                                W jaki sposób to osiągamy?

Identyfikacja rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków w naszych lasach na obszarze Ameryki Północnej

We współpracy z Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, nasz północnoamerykański zespół leśny podjął składający się z trzech faz projekt pomiarów i poprawy miejscowej bioróżnorodności. W naszych lasach zidentyfikowano kilka gatunków szczególnego zainteresowania. W projekcie wykorzystano różne źródła, takie jak aplikacja iNaturalist, materiały Smithsonian National Museum of Natural History, witrynę Backyard Bird oraz system online U.S. Fish and Wildlife Service Environmental Conservation. Na podstawie tej pracy będziemy kontynuować wykorzystywanie najnowszych technologii, metod obserwacji oraz technik ochrony środowiska, aby proaktywnie zarządzać naszymi terenami leśnymi w zrównoważony sposób, chroniący miejscową bioróżnorodność.

Nowa oczyszczalnia ścieków w papierni Zărnești

W latach 2022/23 ukończono modernizację wartej 8,7 mln EUR oczyszczalni ścieków w papierni Zărnești. Projekt, realizowany w ramach większego programu modernizacyjnego, obejmującego wymianę systemów kanalizacji i modernizację oczyszczania ścieków, zmniejszy zużycie i pobieranie wody. Poprzez zwiększone ponowne wykorzystanie wody oraz recykling, spodziewane zmiany wpłyną na zmniejszenie zużycia wody o około 20%. Co więcej, dzięki procesowi fermentacji tlenowej, w procesie oczyszczania ścieków wytwarzany jest biogaz. Istnieją plany wykorzystania go, jako odnawialnego źródła paliwa, w ramach przyszłej modernizacji kotła, co pozwoli ograniczyć ilość gazu ziemnego wymaganego do zaspokojenia potrzeb energetycznych papierni.

 

Dowiedz się więcej na temat naszych celów strategii zrównoważanego rozwoju Na Teraz. I na przyszłość