Oferty pracy

Jeśli chcesz dołączyć do naszego ambitnego zespołu i świadomie kształtować swój rozwój zawodowy, zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy.

RODO - Klauzula informacyjna

Zgodnie z lokalnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r., nr 119, str. 1) oraz art. 22¹ § 1 kodeksu pracy, DS Smith Polska sp. z o.o. informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000085747, NIP 9511589286, REGON 012192007, o kapitale zakładowym 384.460.500,00 zł, adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Malików 150, 25-639 Kielce.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w celu:

  • rozpatrzenia aplikacji, ocenienia Pani/Pana kwalifikacji i zweryfikowania Pani/Pana tożsamości oraz uprawnień do pracy na danym stanowisku;
  • ocenienia Pani/Pana umiejętności i zainteresowania możliwościami rozwoju kariery w DS Smith;
  • komunikowania się z Panią/Panem w sprawie aplikacji, odpowiadania na Pani/Pana pytania, organizowania rozmów kwalifikacyjnych, spotkań i rozmów telefonicznych jak również, pod warunkiem Pani/Pana zgody na dołączenie do bazy z ofertami pracy, przesyłania aktualizacji dotyczących innych rekrutacji;

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora zaangażowani w proces realizacji ww. celów. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym spółkom z Grupy DS Smith oraz zewnętrznym dostawcom usług, którzy będą je przetwarzać w imieniu DS Smith, w celach opisanych powyżej. W szczególności korzystamy z zewnętrznych dostawców hostingu stron internetowych, konserwacji, sprawdzania tożsamości, ocen (w tym ocen psychometrycznych z wyłączeniem danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO), przetwarzania aplikacji kandydatów, sprawdzania danych i usług związanych z zapewnieniem kadry pracowniczej.

4) Dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom i dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i mogą być przetwarzane manualnie oraz elektronicznie za pośrednictwem globalnych systemów i narzędzi dla celów określonych powyżej. Przesyłając dane osobowe do krajów spoza EOG, przestrzegamy prawa Unii Europejskiej, stosując standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub przyjmując inne odpowiednie zabezpieczenia (w tym, w stosownych przypadkach, transfery do odbiorcy z odpowiednią certyfikacją Tarczy Prywatności).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to wymagane dla celów aplikacyjnych. Jeśli Pani/Pana aplikacja zakończy się powodzeniem, podane informacje mogą zostać zachowane dla celów związanych z zatrudnieniem. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacyjnym, zachowamy dane osobowe przez okres do sześciu miesięcy. Jeśli jest Pani/Pan kandydatem zewnętrznym i wskazał/a Pani/Pan, że chciałby/aby, aby DS Smith przechowywał Pani/Pana dane osobowe w bazie talentów, abyśmy mogli się z Panią/Panem skontaktować w sprawie innych ofert pracy mogących Panią/Pana zainteresować, zachowamy te dane przez czas do jednego roku. Dodamy Pani/Pana dane osobowe do naszej bazy talentów, tylko w sytuacji wyrażenia zgody, która zostanie uzyskana od Pani/Pana w momencie składania aplikacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować wymienione w tym punkcie prawa należy skierować stosowne oświadczenie w sposób określony poniżej:

a. mailowo na adres: odo@dssmith.com

lub

b. listownie na adres: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Malików 150, 25-639 Kielce

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.