Πολιτικές

Στην DS Smith, έχουμε εφαρμόσει πολιτικές σε ολόκληρη την επιχείρησή μας για την υποστήριξη της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα Now and Next, καθώς και βασικές πολιτικές για τη συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Πολιτικές βιωσιμότητας του ομίλου

Από την έγκριση της πρώτης περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου μας το 1993, συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε την προσέγγισή μας ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του μεταβαλλόμενου κόσμου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. 

Το πλήρες σύνολο των πολιτικών μπορείτε να το βρείτε παρακάτω:

Πολιτικές  του Ομίλου

Καθώς η βιωσιμότητα έχει επεκταθεί πέρα από το περιβάλλον και περιλαμβάνει κοινωνικά θέματα και θέματα διακυβέρνησης, έχουμε δημοσιοποιήσει μια σειρά από πολιτικές σε όλο το εύρος των θεμάτων ESG. 

These can be found in the Corporate Governance section of our Investors webpages and include our: Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy, Board Diversity and Inclusion Policy, Code of Conduct, Compliance Framework Policy, Gifts and Hospitality Policy, Group Tax Policy, Legal Policy, Modern Slavery Policy and Speak Up! Policy. Αυτές μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα Corporate Governance στην κεντρική ιστοσελίδα του Ομίλου και περιλαμβάνουν: Πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, Πολιτική Διαφορετικότητας και Ένταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, Κώδικας Δεοντολογίας, Πολιτική Πλαισίου Συμμόρφωσης, Πολιτική Δώρων και Φιλοξενίας, Φορολογική Πολιτική Ομίλου, Νομική Πολιτική, Πολιτική Σύγχρονης Δουλείας και Πολιτική Speak Up!

Εφαρμογή των πολιτικών μας 

Όλες οι πολιτικές μας είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της DS Smith και κοινοποιούνται τακτικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι πολιτικές μας αναθεωρούνται τακτικά και παραμένουμε προσηλωμένοι στον τακτικό και ανοικτό διάλογο και στην ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας σχετικά με το περιεχόμενο των πολιτικών μας.