Κατευθυντήριες γραμμές για τους προμηθευτές

Αντιλαμβανόμαστε ότι για να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα πρέπει να επιδιώκουμε τη δημιουργία συνεργασιών με τους προμηθευτές μας.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις εφοδιαστικές αλυσίδες εμπορευμάτων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης. Οι οργανισμοί αναμένεται να αποκαλύπτουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ποτέ άλλοτε. Νομοθεσία όπως ο νόμος περί εταιρειών, οι κανονισμοί της ΕΕ για την ξυλεία, ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία του 2015 και ο νόμος περί ισότητας του 2010 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτής της διαφάνειας.

Σε απάντηση, στην DS Smith προωθούμε μεγαλύτερη διαφάνεια από τους προμηθευτές μας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και να διαχειριστούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παιδική εργασία, την επιχειρηματική ηθική και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Κάθε προμηθευτής υλικών ή/και υπηρεσιών της DS Smith αναμένεται να πληροί ορισμένα ελάχιστα πρότυπα, τα οποία γνωστοποιούνται μέσω των Παγκόσμιων Προτύπων Προμηθευτών μας. Εκτός από τη διασφάλιση της τήρησης των ελάχιστων προτύπων από τους υφιστάμενους προμηθευτές μας, έχουμε επίσης την ευθύνη να μετριάσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με πιθανούς νέους προμηθευτές. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρουμε στη Δήλωση Σύγχρονης Δουλείας, σε περιοχές με υψηλότερο γεωγραφικό κίνδυνο απαιτήσαμε από τις επιχειρήσεις μας να δεσμευτούν ότι θα ολοκληρώσουν προκαταρκτικούς ελέγχους σε όλους τους δυνητικούς προμηθευτές. Εάν η σχέση μεταξύ της DS Smith και του προμηθευτή είναι νέα, διενεργείται μια αρχική αξιολόγηση για να εκτιμηθεί η ικανότητα του δυνητικού προμηθευτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της DS Smith. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή ερωτηματολογίου, επίσκεψης ή επίσημου ελέγχου. Όταν εντοπίζονται τομείς μη συμμόρφωσης σε έναν προμηθευτή, πρέπει να εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα και να συμφωνείται το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη της συμμόρφωσης.

Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες για την ενίσχυση των εργασιών μας στον τομέα αυτό και την εφαρμογή ενός προγράμματος αξιολόγησης προμηθευτών με στόχο την αξιολόγηση του 100 % των προμηθευτών μας, έως το 2025.