Οι πολιτικές μας

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, των ανθρώπων μας, της κοινότητας και του περιβάλλοντος.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, η εταιρεία DS Smith Hellas έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ενέργειας συμμορφούμενο με το πρότυπο ISO 50001:2018, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης για την ΥΑΕ με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018. Τέλος έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO14001 και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωσή του και την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης με τη χρήση κατάλληλων δεικτών.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα έγγραφα που σχετίζονται με τα Πρότυπα ποιότητας, υγεία και ασφάλειας, ενέργειας και περιβάλλοντος .

Κατεβάστε τους σχετικούς συνδέσμους για να ενημερωθείτε .