CPO-MK - 2.png

Амбалажата може да ги зголеми Вашите крајни резултати

Понуда на реални резултати и брзо враќање на вашата инвестиција – зголемена продажба,  намалени трошоци и многу поголемо одржливо работење – ова обично вклучува разбирање на начинот како Вашата амбалажа го поддржува Вашиот маркетинг и се поврзува со купувачите во моментот на вистина; како истото можете да го искористите за да ги заштитите Вашите производи и да го сведете отпадот на минимум; како да го оптимизирате просторот при пакување, складирање и дистрибуција.

Доколку сакате максимално да ја искористите Вашата брановидна амбалажа, поставете го DS Smith за Ваш  Директор за Амбалажа. Можете да пристапите до нашиот широк спектар на материјали, дизајнерско искуство и техники за печатење и направете бенефит од континуираните иновации од нашата мрежа на Impact центри и PackRight  центри .  Со знаење и решенија за амбалажа во 30 земји низ Европа, можеме да ви помогнеме каде и да работите.