Hållbarhetsstrategi

For Now. And for Next.

Världen förändras snabbt. I takt med att konsumenterna ställer högre krav på produkter och tjänster förändras förväntningarna på alla typer av företag. De måste inte bara radikalt minska sitt avtryck på omvärlden, utan de ska dessutom göra en positiv skillnad för människor och för planeten där så är möjligt.


Hållbarhet utgör hjärtat i vår affärsmodell och kärnan i vår devis Redefining Packaging for a Changing World. Vi är stolta över vår hållbarhetsstrategi Now and Next, som fokuserar på dagens hållbarhets-utmaningar såväl som på de som kommer att påverka framtida generationer.

Vår hållbarhetsstrategi Now and Next, syftar till att sluta cirkeln genom bättre design, skydda naturresurser, minska avfall och föroreningar med cirkulära lösningar och genom att rusta människor till att leda övergången till cirkulär ekonomi.

Våra viktigaste hållbarhetsmål

Sluta kretsloppet genom bättre design

År 2023 tillverkar vi enbart 100 procent återvinningsbara förpackningar. Med målet att allt återvinns eller återanvänds 2030.

Minska avfall och föroreningar

År 2025 har vi tagit bort en miljard onödiga plastförpackningar från butikshyllorna – och ersatt med nya lösningar som är lätta att återvinna. 2030 är målet att hela vår produktion ska fungera i en cirkulär ekonomi där allt tas tillvara.

Skydda naturresurser

År 2025 har vi optimerat fiberanvändningen i alla våra nya förpackningslösningar. År 2030 är varje fiber optimerad, i alla förpackningslösningar. Genom hela distributionskedjan.

Minska koldioxidutsläppen

Fram till 2030 kommer vi att ha minskat våra koldioxid-utsläpp med 46 % jämfört med 2019, samt med målet att nå nollnettoutsläpp år 2050.

Rusta människor för att leda övergången till cirkulär ekonomi

År 2025 är alla våra medarbetare engagerade i den cirkulära ekonomin. År 2030 är 5 miljoner unga människor engagerade i den cirkulära ekonomin.

 

Hållbarhet i fokus

Hållbarhetsstrategi
Hållbarhet utgör hjärtat i vår affärsmodell.

Now...

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla cirkulära förpackningslösningar som uppnår mer av mindre och för att möta snabbt förändrade konsumentbeteenden samtidigt som vi strävar efter att göra ett minimalt miljöavtryck.

  • År 2023 tillverkar vi enbart 100 procent återvinningsbara förpackningar.
  • År 2025 har vi optimerat fiberanvändningen i alla våra nya förpackningslösningar.
  • År 2025 har vi tagit bort en miljard onödiga plastförpackningar från butikshyllorna – och ersatt med nya lösningar som är lätta att återvinna.
  • År 2025 är alla våra medarbetare engagerade i den cirkulära ekonomin.

Next...

Vi kommer att samarbeta med våra partners för att utveckla fullt ut cirkulära strategier, från design till produktion och distribution till återvinning, som gör att vi påverkar vår omvärld positivt.

  • Det är vårt mål att alla våra förpackningar återvinns eller återanvänds 2030.
  • År 2030 är varje fiber optimerad, i alla förpackningslösningar. Genom hela distributionskedjan.
  • 2030 är målet att hela vår produktion ska fungera i en cirkulär ekonomi där allt tas tillvara.
  • År 2030 är 5 miljoner unga människor engagerade i den cirkulära ekonomin.

Vi kommer också att fortsätta verka för minskade koldioxidutsläpp, värna skogarna och deras biologiska mångfald. 

  • År 2025 kommer vi att skydda skogar och öka den biologiska mångfalden överallt där vi finns.
  • År 2030 kommer vi att minska CO2-utsläppen med 30% jämfört med 2015 års baslinje.

For Now and for Next

Vår hållbarhetsstrategi.

Ladda ner

PDF 1,4 MB