Kako merimo naš napredek?

Embalažo preoblikujemo v skladu z našimi štirimi strateškimi cilji: navdušiti naše stranke, uresničiti potencial naših zaposlenih, podvojiti velikost in donosnost naše organizacije, biti vodilni na področju trajnostnosti. Verjamemo, da na ta način izpolnjujemo našo vizijo – postati vodilni dobavitelj trajnostnih embalažnih rešitev.

Strategije in ključni kazalniki uspešnosti:

 • Navdušiti naše stranke.
 • Uresničiti potencial naših zaposlenih.
 • Podvojiti velikost in donosnost naše organizacije.
 • Biti vodilni na področju trajnosti.

Naši strateški cilji so usklajeni z zahtevami vseh naših deležnikov, tako da jih dosegamo za vse nas.

Navdušujemo naše stranke

Dosegamo s tem, da:

 • Izpolnjujemo naše zaveze glede kakovosti in storitev.
 • Zagotavljamo embalažne rešitve z dodano vrednostjo.
 • Spodbujamo inovacije.

Pravočasna in popolna dostava (OTIF)

Embalaža je bistvena komponenta učinkovite dobavne verige. Izpolnjevanje zavez je ključnega pomena, da ostanemo zanesljiv partner našim strankam.

PRAVOČASNA DOBAVA, V CELOTI (OTIF)
Delež naših naročil, ki so dostavljena pravočasno in v celoti v vseh naših poslovnih enotah.

Učinkovitost v letu 2021/22: V letu 2021/22 je bil naš celotni OTIF 94%. To je manj od našega cilja 97%, zaradi prekinitev, ki so jih povzročili Covid-19 in ruska invazija na Ukrajino. Še vedno si prizadevamo za višje ravni storitev in opažamo izboljšave v našem osnovnem poslovanju.

Uresničujemo potencial naših zaposlenih

Dosegamo s tem, da:

 • Zagotavljamo zdravo, varno in stabilno delovno okolje, v katerega lahko naši zaposleni angažirano doprinašajo po svojih najboljših močeh.

Pogostost nesreč - Accident Frequency Rate (AFR)

Verjamemo, da vsak zaposleni prispeva k varnosti delovnega okolja in kulturi podjetja, pri čemer je poudarek na osebni odgovornosti.

POGOSTOST NESREČ - ACCIDENT FREQUENCY RATE (AFR)
Število izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb pri delu na milijon opravljenih ur dela.

Rezultati za leto 2021/22: Pandemija Covid-19 je prizadela celotno organizacijo in povzročila velike težave z odsotnostjo zaposlenih. Kljub temu nam je uspelo izboljšati rezultate na področju zdravja in varnosti, kar je pomemben dosežek.

Smo vodilni na področju trajnosti

Dosegamo s tem, da:

 • Sklepamo krog dobavne verige s pomočjo oblikovanja.
 • Zmanjšujemo količine odpadkov in onesnaževanje s krožnimi rešitvami.
 • Izobražujemo ljudi za vodenje prehoda v krožno gospodarstvo.
 • Varujemo naravne vire z učinkovitim izkoristkom vsakega papirnega vlakna.

Podvajamo velikost in donosnost naše organizacije

Dosegamo s tem, da:

 • Dobro se pozicioniramo na razvitih trgih.
 • Sodelujemo z velikimi svetovnimi blagovnimi znamkami FMCG.
 • Spodbujamo pridobivanje tržnega deleža.
 • Investiramo tudi v ozadje temeljnih gonil rasti.

Rast obsega prodaje valovitega kartona

Ciljamo na povečanje obsega prodaje vsaj za 1 odstotek nad BDP, ker verjamemo, da bomo tako pridobili večji tržni delež s tem, ko bomo strankam nudili vrednost čez celotno dobavno verigo na globalni ravni.

Like-for-like corrugated volume growth
Definicija: Primerljiv obseg prodanih valovitih kartonskih izdelkov (brez upoštevanja učinka prevzemov), merjeno po površini.

Rezultati za 2022: Obseg prodaje kartonskih škatel je močno narasel, in sicer za rekordnih 5,4 %. Kljub tej rasti, smo še vedno za ciljem BDP + 1 %, ki je bil +9,0 %, saj je bilo to obdobje zaradi Covid-19 še posebej nestabilno z velikimi padci v primerjalnem obdobju, kar je povzročilo močnejše okrevanje po pandemiji. V dvoletnem obdobju je bilo povprečje BDP + 1 % enako 1,6 %, naša povprečna letna rast obsega škatel v tem času pa je bila 4 %.

Donos od prodaje

Marža, ki jo dosežemo, odraža vrednost, ki jo dostavimo našim strankam, in našo sposobnost, da za to vrednost zaračunamo. Odvisna je tudi od naše velikosti. Višji donos na prodajo naredi dobiček bolj odporen na neugodne učinke.

Return on sales
Definicija: Dobiček pred obrestmi, davki, amortizacijo in izrednimi postavkami kot odstotek prihodkov.

Rezultati za 2022: Donos na prodajo (RoS) je narasel za 10 bazičnih točk na 8,5 %, ker je 23-odstotno izboljšanje prilagojenega poslovnega dobička več kot izravnalo razredčitveni učinek na RoS zaradi pomembnega vpliva inflacije na cene.

Prilagojen donos na povprečno uporabljena sredstva (ROACE) 

Naš ciljni ROACE čez celotni ekonomski cikel je višji od naših stroškov kapitala. ROACE je ključni pokazatelj finančnega uspeha in trajnosti donosov in odraža donose, ki so na voljo za naložbe v podjetje in za servisiranje dolga in kapitala. Vse naložbe in pridobitve se ocenjujejo glede na ta cilj.

Return on average capital employed 2022
Definicija: Dobiček pred obrestmi, davki, amortizacijo in izrednimi postavkami kot odstotek povprečno uporabljenega kapitala, vključno z dobrim imenom (goodwill), v preteklih 12 mesecih.

Rezultati za 2022: Prilagojeni ROACE se je v tekom leta znatno izboljšal, in sicer za 260 bazičnih točk na 10,8 %, kar odraža izboljšanje prilagojenega poslovnega dobička. Izboljšanje donosnosti skupaj z izboljšanimi donosi iz nedavnih pridobitev in naložb pomeni, da je bil ROACE 12,1 % za drugo polletje leta.

Neto dolg/EBITDA

Neto dolg/EBITDA je ključni pokazatelj moči bilance stanja in finančne stabilnosti.

Net Debt/EBITDA
Definicija: Neto dolg (izračunan po povprečnih menjalnih tečajih in po odbitku obveznosti iz najemnih pogodb po IFRS 16) v razmerju z dobičkom pred obrestmi, davki, amortizacijo, odpisi vrednosti in prilagoditvenimi postavkami za preteklo 12-mesečno obdobje (prilagojeno za pridobitve in odtujitve med poslovnim letom ter da se odstrani učinek prihodkov iz IFRS 16 Najemi). Ta definicija je v skladu s pogodbenimi obveznostmi Skupine.

Rezultati za 2022:Neto dolg na dan 30. aprila 2022 je znašal 1,484 milijarde GBP in 1,6-kratnik EBITDA, kar je bilo predvsem posledica odličnega upravljanja z denarjem.

Pretvorba gotovine 

Osredotočamo se na pretvorbo gotovine kot del širše osredotočenosti na upravljanje kapitala in ohranjanje preudarne bilance stanja. Obratna sredstva so ključna znotraj podjetja, da je ves kapital uporabljen tam, kjer lahko najbolje zagotovi donose za podjetje.

Cash conversion
Definicija: Prosti denarni tok pred obdavčitvijo, neto obrestmi, kapitalskimi odhodki za rast, plačili pokojninskim skladom in prilagoditvenimi postavkami kot odstotek dobička pred obrestmi, davki, amortizacijo in prilagoditvenimi postavkami. Prosti denarni tok je neto sprememba dolga pred denarnim odlivom za prilagoditvene postavke, plačanimi dividendami, pridobitvijo in odtujitvijo podjetij (vključno z prevzetimi dolgovi) in prilivi iz izdaje delničarskega kapitala.

Rezultati za 2022: Pretvorba gotovine je znašala 142 %, kar je v skladu z našim ciljem, in je bila posledica višjih prilivov gotovine iz poslovnih aktivnosti.