Account Managers

Jylland

Sjælland, Fyn & øerne

Industri

Industri

   
   
   
   
Armina Egrlic
Account Manager
Område: Industri,  Syd & Sønderjylland
Tlf.: 72 14 91 37 armina.egrlic@dssmith.com
Brian Føhns
Account Manager
Område: Industri, Nordsjælland & Bornholm
Tlf.: 72 14 95 41
brian.fohns@dssmith.com
   
   
Hans Henrik Madsen
Account Manager
Område: Industri, Nordjylland
Tlf.: 72 14 95 93
hans.henrik.madsen@dssmith.com
Peter Smith
Account Manager
Område: Industri, Nordsjælland
Tlf.: 72 14 95 18
peter.smith@dssmith.com
   
   
Peter Bruun
Account Manager
Område: Industri, Midtjylland
Tlf.: 72 14 95 67
peter.bruun@dssmith.com
Pia Desezar
Account Manager
Område: Industri, Vestegnen, Østsjælland, Lolland/Falster, København
Tlf.: 72 14 95 14
pia.desezar@dssmith.com
   
   


René Højgaard Jensen
Account Manager
Område: Industri, Jylland
Tlf. 72 14 95 27
rene.hojgaard.jensen@dssmith.com

 

 
   

 e-commerce

 
   

Mikkel Møller
Account Manager
Område: e-commerce, Danmark
Tlf.: 72 14 91 72
mikkel.moller@dssmith.com

 
   
   
   
   

FMCG

 FMCG

   
Benny V. Olesen
Key Account Manager
Område: FMCG, slagterier
Tlf.: 72 14 91 90
benny.v.olesen@dssmith.com
Per Sørensen
Key Account Manager
Område: FMCG, Beverage
Tlf.: 72 14 91 93
per.sorensen@dssmith.com
   
   
Helle Rasmussen
Key Account Manager
Område: FMCG
Tlf.: 72 14 92 02
helle.rasmussen@dssmith.com
Morten Johansen
Account Manager
Område: FMCG, Sjælland
Tlf.: 72 14 90 02
morten.johansen@dssmith.com
   
   
Jens Sørensen
Key Account Manager
Område: FMCG, Mejerier
Tlf.: 72 14 91 09
jens.sorensen@dssmith.com
 
   
   
Adele Cunningham
Account Manager
Område: FMCG, Østjylland
Tlf.: 72 14 91 40
adele.cunningham@dssmith.com
 
   
   
Kenneth Hansen
Account Manager
Område: FMCG, Nordjylland
Tlf.: 72 14 91 96
kenneth.hansen@dssmith.com
 
   
   
Mette Grotrian
Account Manager
Område: FMCG, Midt & vestjylland
Tlf.: 72 14 95 55
mette.grotrian@dssmith.com
 
   
   
Peter Hermansen
Account Manager
Område: FMCG, Sønderjylland
Tlf.: 72 14 95 56
peter.hermansen@dssmith.com