Privacy Policy

1. Inleiding

DS Smith erkent het belang van transparant en verantwoord gebruik van uw persoonlijke gegevens en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid (“Beleid”) legt uit hoe DS Smith omgaat met uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt als klant, prospect, leverancier, partner, zakelijk contact, deelnemer aan ons evenement, gebruiker van een van onze websites, abonnee van onze marketingcommunicatie of in enige andere hoedanigheid.  

 DS Smith (“wij”, “we”, “ons”, “onze”) verwijst naar DS Smith Plc met statutaire zetel op 1 Paddington Square, Londen, Verenigd Koninkrijk, W2 1DL en haar dochterondernemingen en filialen. U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen via  data.privacy@dssmith.com.

DS Smith kan persoonlijke gegevens van u verzamelen als onderdeel van onze zakelijke activiteiten, onder meer via uw gebruik van onze websites, wanneer u contact met ons opneemt of informatie bij ons opvraagt, een offerte aanvraagt, bij ons koopt, aan ons verkoopt, onze diensten inschakelt, diensten verleent aan ons, onze evenementen bijwoont, u zich abonneert op onze marketingcommunicatie of als gevolg van uw interactie met ons. 

Hieronder volgen de categorieën persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen: 

 • basisinformatie en contactgegevens zoals uw volledige naam en titel, het bedrijf waarvoor u werkt, uw titel of functie, adres, telefoonnummers en e-mailadres; 
 • (geschatte) anciënniteit, koopmotivatie en invloed op koopbeslissingen van belangrijke contactpersonen; 
 • als u een online account aanmaakt: uw gebruikersnaam, wachtwoord; 
 • financiële informatie, zoals bankrekeninggegevens en andere betalingsgegevens;
 • technische informatie verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën, zoals informatie over uw bezoeken aan onze websites of digitale platforms, browse- en apparaatgebruiksinformatie, of met betrekking tot elektronisch materiaal en marketingcommunicatie dat/die wij u sturen; 
 • informatie die u ons verstrekt met het oog op het bijwonen van onze evenementen of het bezoeken van onze sites, inclusief toegang en dieetwensen;
 • uw marketingvoorkeuren (onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving); 
 • alle persoonlijke gegevens in uw verzoek, vraag of opmerking; en
 • alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij hechten veel belang aan het verantwoord verzamelen van persoonlijke gegevens, die wij direct en indirect kunnen verzamelen. 

Wij verzamelen rechtstreeks persoonlijke gegevens van u wanneer u:

 • contact met ons opneemt, een vraag stelt of een offerte aanvraagt;
 • een formulier invult op een van onze websites;
 • u zich registreert op een van onze websites of digitale platforms;
 • een van onze evenementen wilt bijwonen of hebt bezocht;
 • een van onze locaties of kantoren wilt bezoeken of hebt bezocht;
 • zich abonneert op onze elektronische materialen en marketingcommunicatie;
 • een aanbesteding doet of uw bedrijf bij ons aanbeveelt;
 • uw bedrijf vertegenwoordigt in de omgang met ons als klant of leverancier;
 • onze websites of digitale platforms gebruikt of bezoekt;
 • rechtstreeks met ons communiceert.

Als onderdeel van onze activiteiten kunnen we persoonlijke gegevens indirect verkrijgen uit verschillende bronnen, zoals van vertrouwde externe dienstverleners, overheidsinstanties, toezichthouders of wetshandhavingsinstanties. Wanneer u uw contactgegevens beschikbaar hebt gesteld op de website van uw organisatie, kunnen wij deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.  In situaties waarin we een contractuele overeenkomst aangaan, kunnen uw persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier worden verstrekt. We kunnen ook toegang krijgen tot openbaar beschikbare bronnen, zoals LinkedIn, en informatie verzamelen van andere externe bronnen volgens alle toepasselijke wettelijke vereisten.

We gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën van partners voor analytische en marketingdoeleinden. Raadpleeg ons cookiebeleid hier. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Voor meer informatie over de informatie die wordt verzameld met behulp van Google Analytics kunt u het Privacybeleid van Google lezen. U kunt deze cookies voorkomen door in uw browser de juiste instellingen te selecteren. Als u dit doet, kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt hier de opt-out browseradd-on voor Google Analytics downloaden en installeren. Uw gegevens kunnen voor eindgebruikers worden ingezien en/of verwijderd via Mijn activiteit

DS Smith kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden die in dit Beleid worden beschreven of aan u worden meegedeeld. Wij kunnen informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden: 

 • om op uw verzoek of vraag te reageren en/of deze af te handelen; 
 • voor interne administratie; 
 • om contact met u op te nemen (rechtstreeks, hetzij door het Bedrijf of een van onze dochterondernemingen, of via een partner of vertegenwoordiger) per e-mail of telefoon om de bovengenoemde redenen; 
 • onder voorbehoud van uw toestemming indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, om direct marketing en/of e-mailmarketing uit te voeren waarop u zich hebt geabonneerd of waarom u hebt verzocht; 
 • waar nodig als onderdeel van een herstructurering van het bedrijf of de verkoop van een bedrijf of activa van de groep; 
 • om een contract uit te voeren dat de Groep met u heeft;  
 • om onze websites te onderhouden en te verbeteren;
 • om de toegang tot onze gebouwen te controleren en voor veiligheidsdoeleinden;
 • voor juridische, regelgevende, bestuurs- en risicobeheerdoeleinden, inclusief het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten, het naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen; en
 • om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van relevante informatie of aankondigingen.

De wettelijke basis waarop wij kunnen vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, omvat: 

 • In sommige gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u ermee instemt dat we cookies mogen plaatsen of informatie kunnen verwerken die u in onze website invoert, bijvoorbeeld formulieren en enquêtes). 
 • Bij andere gelegenheden verwerken wij uw persoonlijke gegevens wanneer wij dit moeten doen om een contract met u uit te voeren (bijvoorbeeld voor factureringsdoeleinden) of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld om te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot het bijhouden van gegevens door de overheid). 
 • We verwerken uw persoonlijke gegevens ook wanneer het in ons legitieme belang is om dit te doen en wanneer deze belangen niet terzijde worden geschoven door uw gegevensbeschermingsrechten (inclusief bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen). 
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

DS Smith is een multinationaal bedrijf met verschillende dochterondernemingen verspreid over verschillende landen. Bijgevolg kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met of verwerkt door een of meer entiteiten binnen DS Smith.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook aan derden ter beschikking worden gesteld, zoals:

 • leveranciers, dienstverleners zoals auditors en professionele adviseurs;
 • aanbieders van telecommunicatie, IT-hosting en IT-onderhoud;
 • verzekeraars en financiële managers.

Deze derden kunnen informatie over u gebruiken om hun taken namens ons uit te voeren. Het Bedrijf heeft verschillende beveiligings- en gegevensprivacymaatregelen getroffen, ook bij dergelijke derden, om uw persoonlijke gegevens te beschermen. 

We kunnen specifieke informatie vrijgeven op wettig verzoek van overheidsinstanties, wetshandhavings- en regelgevende instanties, indien vereist of toegestaan door de wet, en voor belasting- of andere doeleinden. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden vrijgegeven aan derden als reactie op juridische processen en wanneer dit nodig is om te voldoen aan de wet, of om onze overeenkomsten, bedrijfsbeleid en gebruiksvoorwaarden af te dwingen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Groep, onze werknemers, agenten, klanten en anderen te beschermen, evenals aan partijen aan wie u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens vrij te geven. 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 

Sommige overdrachten van persoonlijke gegevens zijn hierboven uitgelegd. Individuen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) moeten zich ervan bewust zijn dat ontvangers van hun persoonlijke gegevens, binnen de Groep of derden (zoals uiteengezet in deze kennisgeving), zich mogelijk niet binnen de EER bevinden, maar in landen die mogelijk geen gelijkwaardige bescherming van persoonlijke gegevens bieden als binnen de EER. In dat geval zullen er stappen worden ondernomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gegevens worden bijvoorbeeld op adequate wijze beschermd door standaardcontractbepalingen, een passend gegevensprivacyraamwerkcertificering of de bindende bedrijfsregels voor verwerkers van een leverancier. 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld. Het bewaren van uw persoonlijke gegevens door ons zal in overeenstemming zijn met ons bewaarbeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijn zullen wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier vernietigen of wissen.

Een deel van de persoonlijke gegevens die wij bijhouden, wordt bewaard in papieren bestanden, terwijl andere persoonlijke gegevens wordt opgenomen in geautomatiseerde bestanden en elektronische databases. 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op een ongeoorloofde manier worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt.

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt:

 • inzage vragen: u hebt het recht om ons om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren;
 • rechtzetting aanvragen: u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens die volgens u onjuist zijn te corrigeren of om uw persoonlijke gegevens aan te vullen waarvan u denkt dat ze onvolledig zijn;
 • bezwaar maken tegen verwerking: u hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaronder het weigeren van direct marketing;
 • verwerking beperken: u hebt het recht om ons te vragen de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken te beperken;
 • verzoeken om verwijdering: u hebt het recht om ons onder bepaalde omstandigheden te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen;
 • verzoeken om overdracht van uw persoonlijke gegevens: u hebt het recht om te vragen dat wij u of een andere entiteit de persoonlijke gegevens sturen die wij over u bewaren;
 • een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. 

Sommige van bovenstaande rechten kunt u alleen uitoefenen in beperkte omstandigheden, bepaald door de wettelijke basis voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. 

Neem contact met ons op via data.privacy@dssmith.com als u een van uw privacygerelateerde rechten wilt uitoefenen.

We werken dit Privacybeleid regelmatig bij om wijzigingen weer te geven in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken. Controleer regelmatig onze website voor eventuele updates.  

January 2024