Исчекор во ROI за амбалажа

Добро позната компанија во своите индустриски бродови со ескалатори пренесува кршливи и висококвалитетни делови спакувани во кутии со експандиран полистирен (EPS). Зависноста од EPS има две последици: беше потребен голем простор за чување на EPS и големи инвестиции во заштитата од пожар на местото за складирање.

Предизвик

Да замениме значителна количина EPS која се користеше за пакување на кршливите и висококвалитетни делови со решение кое ќе користи помалку простор за складирање и нема да претставува значителна закана од пожар.

Пристап

Соработката меѓу нашите специјалисти од одделенијата за комерција, дизајн, производство и логистика доведе до практична алтернативна амбалажа направена од брановиден картон.

Резултати

  • Намален трошок од брановиден картон во споредба со EPS.
  • Намалени трошоци за складирање и транспорт поради многу намалениот волумен на амбалажното решение.
  • Производот е уште подобро заштитен од оштетување.
  • Нема дополнителни трошоци во заштитата од пожар
  • Зголемена еколошки постигнувања со 100% рециклирачка картонска амбалажа

Придобивките од ангажирањето на стратезите за амбалажа на DS Smith во има на оваа компанија за елеватори се јасни. Сега не само што имаат поисплатливо решение без намалување на перформансите, туку избегнаа значителни капитални трошоци коишто може да се вложат во самата компанија!