Asocijacija 4evergreen ističe potrebu za većom usaglašenošću procesa sakupljanja i sortiranja ambalaže na bazi vlakana

U najnovijem izveštaju o trenutnom statusu sistema za sakupljanje i sortiranje u Evropi, koje je sprovedeno u 50 kompanija u čitavom lancu vrednosti ambalaže, dato je nekoliko važnih preporuka za poboljšanje efikasnosti. Asocijacija 4evergreen je odobrila sisteme koji pružaju odgovarajuće sortiranje materijala na samom mestu sakupljanja.

Nakon dve godine rada u kome je sudelovalo 24 stručnjaka i čije je rezultate kasnije potvrdilo 75 predstavnika iz različitih industrija iz 50 zemalja, asocijacija 4evergreen je danas objavila Smernice za poboljšanje sakupljanja i sortiranja ambalaže na bazi vlakana za potrebe reciklaže. Ove smernice sadrže pregled svih relevantnih regulatornih i institucionalnih okvira i daju procenu mogućih situacija u pogledu sakupljanja i sortiranja materijala dostupnih na tržištu.

U principu, sva ambalaža na bazi vlakana se može reciklirati. Asocijacija 4evergreen daje nekoliko preporuka koje su ključne za postizanje ciljeva na nivou EU koji se odnose na stopu reciklaže otpada na bazi vlakana, bez obzira na to kako izgleda putanja od trenutka sakupljanja do same reciklaže. Smernice preispituju ove „putanje” od mesta sakupljanja do mesta recikliranja u namenskim fabrikama hartije i kartona i daje praktične preporuke za poboljšanje procesa prikupljanja otpada.

Ove smernice su jedna vrsta preporuka za poboljšanje sistema sakupljanja i sortiranja materijala. Mi, koji se bavimo ovom industrijom, preduzeli smo prvi korak. Sada očekujemo podršku i reakciju kreatora politike kako na državnom tako i na evropskom nivou.

Džonatan Edmunds
Jedan od vođa ovog projekta i menadžer Sektora za recikliranje i održivost u kompaniji DS Smith

Svrha ovog dokumenta je da pruži smernice i olakša implementaciju buduće infrastrukture za sakupljanje, sortiranje i recikliranje materijala kako bi se ispunili zakonski propisi EU i ostvarili ambiciozni ciljevi asocijacije 4evergreen, uključujući i poboljšanje stope reciklaže za 90% u segmentu ambalaže na bazi vlakana. Ovaj dokument nije u suprotnosti niti narušava alternativne modele koji se već koriste i koji doprinose visokim performansama reciklaže kada je reč o ambalaži na bazi vlakana.

Hans Vortman dodaje da je „objavljivanje Smernica za sakupljanje i sortiranje materijala još jedan važan korak u radu ove asocijacije.''

U cilju povećanja efikasnosti sakupljanja i sortiranja ambalaže na bazi vlakana, asocijacija 4evergreen preporučuje sledeće:

  • Pokretanje zakonodavnih inicijativa kako bi se podstakle investicije i učešće svih relevantnih zainteresovanih strana u odvojene sisteme za sakupljanje materijala i njihovo sortiranje nakon sakupljanja, s akcentom na povećanje stope recikliranja ambalaže na bazi vlakana.
  • Primena najboljih praksi sakupljanja i sortiranja ambalaže u domaćinstvima, kao što je opisano u Smernicama. Asocijacija 4evergreen podržava princip odvojenog sakupljanja otpada, odnosno separacije na mestu prikupljanja otpada.
  • Komunikacija sa potrošačima i klijentima: Uskladiti poruke i obavestiti klijente kako da izvrše sortiranje otpada kroz sistem označavanja u cilju zaštite konkretnog tržišta.
  • Napraviti razliku između EU ciljeva u oblasti reciklaže u segmentu ambalaže na bazi vlakana u zavisnosti od izvora otpada: o Sa jedne strane postoji cilj od >85% za separaciju prikupljenog otpada u domaćinstvima o Sa druge strane je cilj od >90% za separaciju ambalaže koja potiče iz industrijskih i komercijalnih izvora
Ciljevi stope reciklaže asocijacije 4everzelene
Ciljevi stope reciklaže asocijacije 4everzelene
  • Obavezna separacija u objektima za sortiranje lagane ambalaže (lightweight packaging, LWP) na bazi vlakana, uključujući plastiku i metal, koja se prikuplja iz domaćinstava. U ovim objektima će u nekim slučajevima biti potrebno dodatno sortirati ambalažne proizvode za piće i odvojiti ih od kompozitne ambalaže na bazi vlakana.
  • Struktura naknada u okviru sistema EPR (produžena odgovornost proizvođača) koja u najvećoj mogućoj meri odražava neto realne troškove reciklaže za svaku vrstu ambalažnog materijala, uključujući i eventualno ulaganje u dodatne kapacitete za reciklažu, ukoliko je potrebno.