Od naših klijenata do naše industrije, sarađujemo da bismo podstakli cirkularnu ekonomiju

Održivost je uvek bila od suštinskog značaja za naše poslovanje. Sada više nego ikad pre, radimo u partnerstvu sa našim kupcima i reprezentativnim zainteresovanim stranama u industriji kako bismo ubrzali tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji i „Iznova definisali ambalažu za svet koji se menja“.

Blog author test_2_Rogier.jpg

O Rogieru Gerritsenu: Rogier je generalni direktor našeg Recycling sektora i odgovoran je za naše poslovanje u oblasti reciklaže širom Evrope. Tokom svoje karijere u kompaniji DS Smith, Rogier je takođe bio na višim pozicijama u našim odeljenjima Packaging i Paper, gde je stekao dragocen uvid i iskustvo u održivoj proizvodnji papira i ambalaže.

Održivost – za organizacije više ne predstavlja nešto što bi bilo lepo imati

Od visokoprofilnih nevladinih organizacija kao što su Greenpeace i WWF do moćnih pojedinaca kao što su Greta Thumberg i Dejvid Attenborough, podignuta je svest o ekološkim izazovima sa kojima se suočava naš svet. Podstaknuti njihovim kampanjama, potrošači zahtevaju od organizacija da pokažu transparentnost i bolje upravljanje zaštitom životne sredine i društvom.

Home Deliveries.PNG

Budući da sve više ambalaža ulazi u naše domove kroz povećanje kupovine e-trgovinom, potrošači zahtevaju da bude što je moguće manje ambalaže i ambalažu koja se lako reciklira. Naše najnovije istraživanje, sprovedeno u partnerstvu sa kompanijom Ipsos MORI, otkriva da je pandemija COVID-19 učinila da potrošači imaju još čvršće mišljenje u vezi sa održivošću i životnom sredinom. 71% potrošača u našoj anketi je reklo da su klimatske promene ozbiljne kao COVID-19. 64% je izjavilo da bi promenili mesto gde kupuju ako bi to značilo manje ambalaže.

Politike i zakonodavstvo poboljšavaju stope reciklaže

Kao odgovor na potražnju potrošača, zagađenje naših okeana i sve veći broj dokaza klimatskih promena, regulatori ulažu sve veće napore da obezbede zakonodavni okvir kako bi dizajn, proizvodnju, upotrebu i reciklažu ambalaže učinili što održivijim. Svi znaju za rat protiv plastike, ali fokus nije ograničen na plastiku jer se mi udaljavamo od tradicionalnih linearnih lanaca snabdevanja i idemo ka cirkularnoj ekonomiji.

Zakonodavstvo je uvek bilo ključni pokretač povećanja stope recikliranja. Naša tačka preokreta u 2019. godini ukazala je da su sve najuspešnije zemlje u oblasti reciklaže u EU imale jednu zajedničku stvar, progresivne politike i prakse prevencije otpada, od koji su neke bile uspostavljene 90-ih godina. Sve one imaju rasprostranjene zasebne sisteme prikupljanja za domaćinstva, kod njih funkcionišu šeme vraćanja depozita za ambalažu i zabranjuju da se određeni materijali šalju na deponiju ili spaljivanje.

Reciklaža u Evropskoj uniji (EU) se stalno poboljšavala tokom protekle decenije. Stopa recikliranja ambalaže na bazi vlakana je porasla na 84% u poređenju sa stopom recikliranja od 40% za plastičnu ambalažu, 76% za staklenu ambalažu i 81% za metalnu ambalažu. Međutim, širom Evrope 24% otpada i dalje ide na deponiju, sa značajnim varijacijama između zemalja članica. Svaki procenat poboljšanja može imati značajan i pozitivan uticaj na životnu sredinu, klimu, zdravlje i ekonomiju.

Environment.PNG

EU je već uvela zakone koji obuhvataju zabranu plastike za jednokratnu upotrebu do 2021. godine (parlament EU), zabranu deponije materijala koji se može reciklirati do 2025. godine (Pregled politike EU o otpadu) i cilj od 85% stope recikliranja iz ambalaže od papira i kartona do 2030. godine Direktiva o ambalaži i otpadu od ambalaže (PPWD).

Da bi se dodatno ojačale odredbe o prevenciji otpada, biće uvedena dodatna regulativa, kao što je Proširena odgovornost proizvođača (EPR). Ovo je prvi put pomenuto 2018. godine kao deo paketa cirkularne ekonomije EU. Očekuje se da će to biti glavni pokretač za kompanije da deluju održivije tako što će pospešivati stope reciklaže, cirkularne principe projektovanja i investicije u infrastrukturu upravljanja resursima širom Evrope. Međutim, u ovoj fazi je još uvek suviše rano da bi se znalo šta će tačno biti rečeno u novom zakonodavstvu EPR-a i kako će ono biti primenjeno u zemljama članicama EU. Ono što znamo je da će ulaganje naknada EPR-u u bolja odvojena prikupljanja i infrastrukturu za reciklažu biti od ključnog značaja za postizanje viših stopa reciklaže.

Samo saradnja može da donese stvarne promene

Verujemo da svi (potrošači, nevladine organizacije, vlade i kompanije) treba da rade zajedno ako želimo da zaista smanjimo naš uticaj na prirodni svet i stvorimo pozitivan uticaj na ljude i planetu.

Uključeni smo u nekoliko međuindustrijskih saveza, uključujući 4Evergreen Alliance, industrijsku grupu čiji je cilj podizanje svesti o prednostima ambalažnih materijala na bazi vlakana u cirkularnoj i održivoj ekonomiji. 4evergreen je ponosan što spaja članove i kompanije iz celog vrednosnog lanca ambalaže; od proizvođača papira i kartona do konvertera za ambalažu, vlasnike brendova hrane i pića i prodavce na malo, dobavljače tehnologija i materijala, sortere i kolektore otpada, istraživačke organizacije i tehničke univerzitete.

Kao deo našeg rada sa međuindustrijskim savezima kao što je 4Evergreen, težimo da do kraja decenije povećamo stopu reciklaže ambalaže na bazi vlakana u Evropi sa 84% na 90%. To se može postići samo kroz saradnju kroz ciklus snabdevanja ambalažom i reciklažom – zajedničkim radom na stvaranju inovacija od dizajna proizvoda do infrastrukture za sisteme sakupljanja i reciklaže.

Rešavanje izazova sadašnjih i budućih generacija

Zahvaljujući našem cirkularnom poslovnom modelu „od kutije do kutije za 14 dana“, uključeni smo u sve kontakte sa kupcima unutar ciklusa snabdevanja naših klijenata i možemo da im pomognemo u usvajanju dugoročnih održivih praksi i rešenja. 

Employees.PNG

Iako su se mnogi globalni brendovi posvetili tome da njihova ambalaža bude 100% preradiva do 2025. godine, mi smo svoje sopstveno obećanje pomerili na 2023. godinu i fokusirali se na obezbeđivanje održivosti koje odmah sada može da doda vrednost. Uvođenjem načela cirkularnog dizajna mi stvaramo rešenja za ambalažu koja se lakše recikliraju, kao što je zamena jednokratne plastične ambalaže održivijim alternativama od vlakana bez ugrožavanja kvaliteta. U stvari, u našoj novoj Sadašnjoj i sledećoj strategiji održivosti posvećeni smo tome da 1 milijardu problematičnih plastičnih pakovanja skinemo sa polica u supermarketima do 2025. godine.

Sarađujemo sa našim kupcima da bismo osigurali da donošenje odluka u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda, od proizvodnje do reciklaže, može da ima pozitivan uticaj na održivost, cenu i širok spektar efikasnosti drugih lanaca snabdevanja. Sarađujemo sa našim kupcima da bismo osigurali da donošenje odluka u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda, od proizvodnje do reciklaže, može da ima pozitivan uticaj na održivost, cenu i širok spektar efikasnosti drugih lanaca snabdevanja.

1 2018 Eurostat stopa recikliranja  2 Eurostat 3 HM prihod i carina