Příroda

Ochraňujeme a obnovujeme přírodu.

Biodiverzita rychle klesá. Ještě nikdy nebylo tak důležité podniknout kroky k zachování přírodního prostředí, na němž závisí veškerý život na Zemi.

Oběhové hospodářství je regenerativní už svou podstatou. Upřednostňuje udržení zdrojů v oběhu po delší dobu a zajišťuje, aby procesy těžby zdrojů ponechávaly přírodě prostor pro regeneraci.

Odpovědným získáváním zdrojů, udržitelným hospodařením v lesích a provozech a spoluprací s komunitami snižujeme svůj dopad na přírodu a podporujeme rozvoj biologické rozmanitosti.

Snižujeme také množství vody, které odebíráme z přírody na tunu produkce v oblastech s nedostatkem vody, abychom snížili tlak na přírodní systémy.

Naše cíle PRO DNEŠEK

  • Do roku 2025 změřit a zlepšit biologickou rozmanitost v našich vlastních lesích a vyhodnotit naši závislost na přírodě.
  • Do roku 2025 zavést v každé z našich papíren programy na ochranu biologické rozmanitosti.
  • Do roku 2025 vybavit 100 % papíren a balicích závodů plány hospodaření s vodou.

 Naše cíle PRO BUDOUCNOST

  • Stanovit cíle pro obnovu přírody na základě vědecky podloženého přístupu.
  • Do roku 2030 snížit intenzitu odběru vody v papírnách ohrožených nedostatkem vody o 10 % oproti roku 2019.

                            Jak toho dosahujeme?

Identifikace a sledování ohrožených a vzácných druhů v našich lesích v Severní Americe

Náš severoamerický lesnický tým ve spolupráci s Warnell School of Forestry and Natural Resources na University of Georgia realizuje třífázový projekt zaměřený na měření a zlepšování místní biologické rozmanitosti. V našem lese bylo nalezeno několik druhů, které byly označeny jako hodné ochranářského zájmu. Byly použity různé nástroje, například aplikace iNaturalist, materiály Smithsonian National Museum of Natural History, webové stránky Backyard Bird a online systém U.S. Fish and Wildlife Service Environmental Conservation. Na základě této práce budeme i nadále využívat nejnovější technologie, pozorovací metody a metody ochrany k aktivnímu obhospodařování našich lesních porostů udržitelným způsobem, který chrání přírodu a místní biologickou rozmanitost.

Nová čistírna odpadních vod v papírnách v Zărnești

Během roku 2022/23 byla v papírnách Zărnești dokončena modernizace čistírny odpadních vod (ČOV) v hodnotě 8,7 milionu EUR. Projekt, realizovaný v rámci širšího modernizačního projektu zahrnujícího výměnu kanalizace a zlepšení úpravy vody, sníží odběr a spotřebu sladké vody. Očekává se, že díky zvýšenému opětovnému využití a recyklaci vody se díky změnám sníží odběr vody o cca 20 %. Kromě toho se díky procesu aerobní digesce vyrábí z procesu čištění odpadních vod bioplyn. V rámci budoucí modernizace kotlů se plánuje, že se tento plyn stane obnovitelným zdrojem paliva, což sníží množství zemního plynu potřebného k pokrytí energetické potřeby závodu.

Prozkoumejte naše další cíle strategie udržitelnosti Pro Dnešek a Pro Budoucnost