Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod 

Společnost DS Smith si uvědomuje důležitost transparentního a odpovědného používání vašich osobních údajů a zavazuje se tyto údaje chránit. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak společnost DS Smith nakládá s vašimi osobními údaji, když s námi navážete kontakt jako zákazník, zájemce, dodavatel, partner, obchodní kontakt, účastník naší akce, uživatel některé z našich webových stránek, odběratel našich marketingových sdělení či jako jiná osoba. 

 

Společnost DS Smith (dále jen tvary zájmen „my“ a „náš“) označuje společnost DS Smith Plc se sídlem na adrese Level 3, 1 Paddington Square, London, W2 1DL a její dceřiné a přidružené společnosti. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese data.privacy@dssmith.com

Společnost DS Smith může shromažďovat vaše osobní údaje v rámci svých obchodních aktivit, například když používáte naše webové stránky, když nás kontaktujete nebo si od nás vyžádáte informace, požádáte o cenovou nabídku, uskutečníte u naší společnosti nákup nebo nám něco prodáte, využijete našich služeb, poskytnete nám služby, zúčastníte se našich akcí, přihlásíte se k odběru našich marketingových sdělení nebo když s námi navážete spolupráci. 

Níže uvádíme kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme: 

 • Základní informace a kontaktní údaje, jako je vaše celé jméno a titul, společnost, ve které pracujete, vaše funkce či pozice, adresa, telefonní čísla a e-mailová adresa, 
 • (odhadované) služební postavení, nákupní motivace a vliv klíčových kontaktních osob na nákupní rozhodnutí, 
 • pokud si vytvoříte online účet – vaše uživatelské jméno a heslo, 
 • finanční informace, jako jsou údaje o bankovním účtu a další platební údaje,
 • technické informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích technologií, jako jsou informace z vašich návštěv našich webových stránek nebo digitálních platforem, informace o procházení stránek a používání zařízení, nebo technické informace shromážděné v souvislosti s elektronickými materiály a marketingovými sděleními, které vám zasíláme, 
 • informace, které nám poskytnete za účelem účasti na našich akcích nebo návštěvy našich stránek, včetně požadavků na zpřístupnění a stravu,
 • vaše marketingové preference (pod podmínkou získání vašeho výslovného souhlasu, pokud to vyžadují platné právní předpisy), 
 • veškeré osobní údaje obsažené ve vaší žádosti, dotazu nebo komentáři a
 • další osobní údaje, které nám můžete poskytnout.

Klademe velký důraz na zodpovědné shromažďování osobních údajů, které můžeme shromažďovat přímo i nepřímo. 

Osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás v těchto případech:

 • kontaktujete nás nebo se na nás obrátíte s dotazem či žádostí o cenovou nabídku,
 • vyplníte formulář na některé z našich webových stránek,
 • zaregistrujete se na některé z našich webových stránek nebo digitálních platforem,
 • chcete se zúčastnit nebo jste se zúčastnili některé z našich akcí,
 • chcete navštívit nebo jste navštívili některou z našich poboček nebo kanceláří,
 • přihlásíte se k odběru našich elektronických materiálů a marketingových sdělení,
 • předložíte nám nabídku nebo představíte svůj podnik,
 • budete vůči nám zastupovat svou společnost z pozice zákazníka či dodavatele,
 • používáte nebo navštěvujete naše webové stránky nebo digitální platformy,
 • komunikujete s námi napřímo.

V rámci naší činnosti můžeme získávat osobní údaje nepřímo z různých zdrojů, například od důvěryhodných externích poskytovatelů služeb, orgánů veřejné moci, regulačních orgánů či orgánů činných v trestním řízení. Pokud jste na webových stránkách své organizace zveřejnili své kontaktní údaje, můžeme je použít ke kontaktování.  V situacích, kdy uzavřeme smluvní dohodu, můžeme vaše osobní údaje zajistit bezpečným a důvěrným způsobem. Můžeme také přistupovat k veřejně dostupným zdrojům, jako je LinkedIn, a při plnění všech platných zákonných požadavků shromažďovat informace z jiných zdrojů třetích stran.

Pro analytické a marketingové účely používáme také soubory cookie a podobné technologie našich partnerů. Seznamte se s našimi zásadami používání souborů cookie, které najdete zde. Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google. Další podrobnosti o informacích shromažďovaných pomocí služby Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Tyto soubory cookie můžete zakázat výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. V takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto stránek. Můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics Opt-out, který je k dispozici zde. Ke svým údajům mohou koncoví uživatelé přistupovat nebo je mazat prostřednictvím sekce Moje aktivita

Společnost DS Smith může vaše osobní údaje používat pro účely popsané v těchto zásadách nebo pro účely, o kterých vás informuje. Informace o vás můžeme použít k následujícím účelům: 

 • abychom mohli odpovědět nebo vyřídit vaši žádost či dotaz, 
 • pro interní evidenci, 
 • abychom vás mohli z výše uvedených důvodů e-mailem nebo telefonicky kontaktovat (přímo prostřednictvím společnosti nebo některé z jejích přidružených společností či partnera nebo zástupce), 
 • k provádění přímého nebo e-mailového marketingu, ke kterému jste se přihlásili nebo který jste si vyžádali, pod podmínkou získání vašeho souhlasu, pokud to vyžadují platné zákony, 
 • v případě potřeby v rámci restrukturalizace společnosti nebo prodeje některého podniku nebo majetku skupiny, 
 • za účelem plnění smlouvy, kterou s vámi skupina uzavřela,  
 • k udržování a vylepšování našich webových stránek,
 • pro kontrolu přístupu do našich prostor a pro bezpečnostní účely,
 • pro právní, regulační a správní účely a pro účely řízení rizik, včetně stanovení, výkonu či obhajoby našich zákonných práv, dodržování právních a regulačních povinností a
 • abychom s vámi mohli komunikovat a informovat vás o důležitých skutečnostech nebo oznámeních.

Při zpracování vašich osobních údajů se můžeme opírat o následující právní základ: 

 • V některých případech vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem (například když udělíte souhlas s umístěním souborů cookie nebo se zpracováním informací, které zadáte na našich webových stránkách, např. formuláře či průzkumy). 
 • V jiných případech vaše osobní údaje zpracováváme, pokud to vyžaduje plnění smlouvy (například pro účely fakturace) nebo pokud to vyžaduje zákon (například pro splnění zákonných povinností v oblasti vedení záznamů). 
 • Vaše osobní údaje také zpracováváme, pokud je to v našem oprávněném zájmu a pokud tyto zájmy nepřevažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů (mimo jiné včetně sdílení osobních údajů s našimi přidruženými společnostmi). 
 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem splnění zákonné nebo regulační povinnosti.

Společnost DS Smith je nadnárodní podnik tvořený různými dceřinými společnostmi v různých zemích. Vaše osobní údaje proto mohou být sdíleny nebo zpracovávány jedním nebo více subjekty v rámci společnosti DS Smith.

Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny třetím stranám, jako jsou:

 • dodavatelé, poskytovatelé služeb, jako jsou auditoři a odborní poradci,
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb, IT hostingu a IT služeb,
 • pojistitelé a finanční správci.

Tyto třetí strany mohou informace o vás používat k plnění svých funkcí naším jménem. Společnost za účelem ochrany vašich osobních údajů přijala různá bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, a to i ve spolupráci s těmito třetími stranami. 

Konkrétní informace můžeme zveřejnit na základě zákonné žádosti státních orgánů, orgánů činných v trestním řízení a regulačních orgánů, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, a pro daňové či jiné účely. Osobní údaje můžeme také poskytnout třetím stranám v reakci na právní procesy a v případě, že je to nutné k dodržení zákonů nebo k vymáhání našich smluv, firemních zásad a podmínek používání či k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti skupiny, našich zaměstnanců, zástupců, zákazníků a dalších osob, jakož i stranám, pro které nám poskytnete oprávnění k poskytnutí osobních údajů. 

Vaše osobní údaje neprodáme žádné třetí straně. 

Některá předávání osobních údajů byla vysvětlena výše. Osoby v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) upozorňujeme, že příjemci jejich osobních údajů v rámci skupiny nebo třetích stran (jak je uvedeno v tomto oznámení) se nemusí nacházet v EHP, ale v zemích, které nemusí mít rovnocennou ochranu osobních údajů jako EHP. V takovém případě budou přijata opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Údaje budou například dostatečně chráněny standardními smluvními doložkami, příslušnou certifikací rámce ochrany osobních údajů nebo závaznými podnikovými pravidly zpracovatele. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny. Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s našimi zásadami pro jejich uchovávání a platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Po uplynutí příslušné doby uchovávání vaše osobní údaje bezpečně zničíme nebo vymažeme.

Některé z osobních údajů, které uchováváme, budou uloženy v papírových souborech a jiné budou obsaženy v počítačových souborech a elektronických databázích. 

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě vašich osobních údajů, jejich použití, pozměnění nebo zveřejnění, jakož i neoprávněnému přístupu k nim.

V souvislosti se svými osobními údaji disponujete celou řadou práv. Můžete:

 • požádat o přístup: máte právo nás požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme,
 • požádat o opravu: můžete nás požádat o opravu svých osobních údajů, které považujete za nepřesné, nebo o doplnění údajů, které považujete za neúplné,
 • vznést námitku proti zpracování: za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, včetně odmítnutí přímého marketingu,
 • omezit zpracování: máte právo nás požádat, abychom omezili způsob, jakým vaše osobní údaje používáme,
 • požádat o vymazání: za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání svých osobních údajů,
 • požádat o přenesení osobních údajů: máte právo požádat, abychom vám nebo jinému subjektu zaslali osobní údaje, které o vás uchováváme,
 • podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že byla vaše práva porušena. 

Některá z výše uvedených práv můžete uplatnit pouze v omezeném rozsahu, který je podmíněn právním základem pro shromažďování vašich osobních údajů. 

Pokud chcete některá ze svých práv na ochranu osobních údajů uplatnit, kontaktujte nás na adrese data.privacy@dssmith.com

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme, aby odrážely změny ve způsobu zpracování vašich údajů. Aktuální verzi naleznete na našich webových stránkách, proto je nezapomeňte pravidelně kontrolovat.  

Leden 2024