Inimesed ja kogukonnad

Me loome turvalise, erinevusi austava, mitmekülgse ja kaasava töökoha ning täidame oma kogukondades aktiivset rolli.

Ringmajandusele üleminek eeldab sellist laiahaardelist muutust, mis pakub võimalusi mitte ainult meie keskkonnaalase jätkusuutlikkuse parandamiseks, vaid ka kaasavama kasvu tagamiseks. Ükskõik millise süsteemse muutuse ellu kutsumisel ja edendamisel tuleb tagada, et üleminek on põhjendatud ja õiglane, nii et selle hüved jagunevad paljude vahel.

Me nõustume tõdemusega, et turvalised, erinevusi austavad, mitmekülgsed ja kaasavad ettevõtted on jätkusuutlikud ettevõtted.

Meie suhtumine ja lähenemine töötervishoiu, tööohutuse ja heaolu valdkondadele toetab meie ambitsiooni, milleks on tagada, et kõik meie inimesed jõuavad päeva lõpus tagasi koju turvaliselt ja tervelt, ilma et neile oleks päeva jooksul mingit kahju osaks saanud. Mitte miski pole sellest tähtsam!

Me tõstame oma töötajate võrgustikega teadlikkust mitmekesisuse ja kaasatuse olulisusest ning oleme määratlenud oma ambitsiooni parandada soopõhist ja etnilist mitmekesisust.

Meie üksused täidavad oma kodukondades aktiivset rolli ning me püüame esindada neid kogukondi ja kliente, keda me teenindame. Me võimaldame oma inimestel vedada ja juhtida üleminekut ringmajandusele nende teadlikkust tõstes, nende oskusi arendades ja kannustades neid võtma endale vastutust selleks vajaliku tegutsemise eest.

Meie PRAEGUSED eesmärgid:

  • 2025. aastaks kaasata 100% meie inimestest ringmajandusse.
  • Tagada 100%-line käitiste kaasatus kogukonna tegevustesse igal aastal.
  • Vähendada igal aastal tööõnnetuste esinemise sageduse määra.
  • 2025. aastaks tagada kaasava juhtimise seminaride läbimine kõikide meie käitiste kõikide juhtimistiimide poolt.
  • 2025. aastaks viia lõpule SEDEX SAQ auditi juurutamine kõikides meie käitistes ja tagada nende korrapärane läbiviimine.

Meie EDASPIDISED eesmärgid:

  • 2030. aastaks kaasata kümme miljonit inimest ringmajandusse ja viljelema ringluspõhist eluviisi.
  • Püüda teha teoks meie töötervishoiu- ja tööohutusalane tööõnnetuste täieliku puudumise visioon.
  • 2030. aastaks parandada soolise mitmekesisusega seotud olukorda, nii et kõrgema juhtkonna rolle täidaks 40% ulatuses naised, ja panna paika muude kaitset vajavate omadustega seotud püüdlused.
  • Parandada aastast aastasse hoolsusmeetmete rakendamist inimõiguste tagamisel.

                              Kuidas me selle saavutame? 

Töötervishoiu ja tööohutuse kampaania Ida-Euroopas

Meie Ida-Euroopa piirkond viis 2022. aasta juunis enam kui 16 erinevas riigis rohkem kui 30 meie käitist kaasates läbi kuu aega kestnud töötervishoiu ja tööohutuse kampaania, mille raames osales üle 5000 töötaja aktiivselt erinevatel seminaridel ja üritustel. See kampaania võeti hästi vastu ja meil õnnestus sellega igati anda edasi oma sõnumit, et igaüks vastutab töötervishoiu ja tööohutuse kultuuri edendamise eest.

Töötajate ressursirühmad edendavad mitmekesisust, võrdsust ja kaasatust

LGBTQ+ ja nende toetajate võrgustik oli meie esimene töötajate ressursirühm, millele pandi alus 2021. aasta oktoobris. See ressursirühm on moodustamisest alates kutsunud mitmeid esinejaid meie organisatsiooni, koostanud kasulikke suuniseid ja esindanud DS Smithi Pride'i üritustel. Ressurssirühmi on lisaks neile moodustatud veelgi, nagu näiteks meie kultuurilise ja etnilise mitmekesisuse võrgustik, mis edendab kaasava töökoha põhimõtteid, meie soolise võrdsuse võrgustik, mis tagab töökoha püsimise turvalise paigana ja mis edendab kolleegidevahelise toetuse tagamise kultuuri, ja puuetega isikute ja nende toetajate võrgustik, mille ambitsiooniks on parandada ligipääsetavust ja kättesaadavust ja võimestada kolleege jagama füüsiliste puuete, vaimse tervise probleemide ja autismispektri häiretega seotud kogemusi.

Ökoklass Nagykátas

Nagykátas sai Váci Mihály katolikualgkooli hoovi rajatud ökoklass rohkem kui 100 vabatahtliku toel ja DS Smithi heategevussihtasutuse abil koostöös Budapesti tehnoloogia- ja majandusülikooli elamute projekteerimise osakonnaga. Ökoklassi eesmärk on koolis igapäevase õppekava täiendamiseks sobiva õueruumi pakkumine arengutegevusteks, keskkonnahariduse andmiseks ja kogukonnaprogrammide läbiviimiseks.

Tutvuge ka meie muude "Praegu ja edaspidi" jätkusuutlikkuse strateegia eesmärkidega!