INTEGREERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI JUHTPÕHIMÕTTED

DS Smith Packaging Estonia, kes on üks juhtivaid lainepapi ja lainepapist pakendite tootjaid Baltimaades, on osa DS Smith Plc grupist ja kuulub grupi pakendiüksuses Poola ja Baltimaade regiooni koosseisu.

DS Smith Packaging Estonia eesmärgiks on toota ainult parima kvaliteediga lainepappi ja lainepapist pakendeid. Ettevõte pakub kvaliteetseid lahendusi ja teenuseid, et täita kõikide huvipoolte vajadusi, mis on pikaajalise koostöö võtmeks.

DS Smith Plc rõhutab kvaliteedi tähtsust, mis on võtmetegur selleks, et ettevõtet tajutaks omas valdkonnas parima lainepapi tarnijana ja tarneahela strateegina. Kliendi arvamus on pideva parendamise jaoks esmase tähtsusega Seetõttu on DS Smith Plc poolt seatud järgmine lõppeesmärk– mitte ühtegi kaebust.

DS Smith Plc on andnud prupi ettevõtetele ülesande vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale. Keskkonnakaitse on DS Smith Packaging Estonia jaoks otsuste tegemisel keskse tähtsusega, seda nii investeeringute kui ka ressursside kasutamise mõttes.

DS Smith Packaging Estonia võtab endale kohustuse täita eespool nimetatud nõudeid, rakendades selleks rahvusvahelisi standardeid, nagu näiteks kvaliteedijuhtimise standard EVS-EN ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimise standard EVS-EN ISO 14001:2015.

DS Smith Packaging Estonia:

 • arendab DS Smithi strateegiat ja viib seda ellu, teeb koostööd oma huvipooltega ja tutvustab neile strateegiat, järgib kaasaegseid trende majanduses ja ka erinevate segmentide turuliidrite soovitusi ja saavutusi;
 • hoiab integreeritud juhtimissüsteemi toimivana ja parendab seda järjepidevalt kooskõlas standardite EVS-EN ISO 9001:2015 ja EVS-EN ISO 14001:2015 nõuetega;
 • püüab saavutada tulemusi, mis loovad väärtust huvipooltele (muuhulgas personalile, klientidele ja aktsionäridele);
 • võtab vastu äriotsuseid, arvestades kõiki tulevikuväljavaateid, organisatsiooni konteksti, riske ja võimalusi ja muutusi;
 • täidab oma vastavuskohustusi nii kvaliteedijuhtimises, keskkonnakaitses kui ka toidupakendite ohutuse ja hügieeni valdkonnas;
 • täidab klientide tellimused õigeaegselt;
 • parendab oma toodete ja protsesside kvaliteeti;
 • valib tarnijaid hoolikalt ja teavitab neid ettevõtte vastavatest kvaliteedi- ja keskkonnanõuetest;
 • julgustab töötajaid töötama parimal võimalikul viisil ning loob keskkonna, kus tunnustatakse ja tasustatakse tõhusat tööd: alates eesmärkide seadmisest ja ametialasest arengust kuni tulevaste juhtide väljaselgitamiseni;
 • kaasab kõik töötajad integreeritud juhtimissüsteemi parendamise protsessi, loob ühtse ettevõtte tegevuskeskkonna, et viia kooskõlla töötajate isiklikud saavutused ettevõtte üldiste saavutustega;
 • töötab välja tõhusa personalipoliitika, selgitab töötajatele nende töö tähtsust ja tõstab nende kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkust kvaliteedi-, tervise- ja ohutuskoolituse kaudu;
 • arvestab ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektide ja -mõjudega ja võtab kohustuseks rakendada abinõusid, et kaitsta keskkonda ja vähendada saastamist;
 • korraldab asjatundlikult tootmist, et vähendada saastamist, oma tegevuse ebasoodsaid mõjusid keskkonnale ja riske tööde teostamisel;
 • kasutab tõhusalt materjale, energiaressursse, teiseseid tooraineid ja loodusvarasid.

Integreeritud juhtimissüsteemi juhtpõhimõtted on avalikud, neid tutvustatakse ja need kehtivad kõigile ettevõtte osakondadele.

Integreeritud juhtimissüsteemi eesmärgid on mõõdetavad ja on kooskõlas avaldatud integreeritud juhtimissüsteemi juhtpõhimõtetega.