Loodus

Me kaitseme loodust ja anname loodusele uue elu.

Bioloogiline mitmekesisus väheneb kiiresti. Mitte kunagi pole olnud tähtsam kui nüüd asuda kaitsma looduskeskkonda, millest sõltub kogu elu maal.

Ringmajandus on juba disaini poolest regeneratiivne ehk uut elu andev, kuna seab prioriteediks ressursside kauem kasutuses hoidmise ja tagamise, et ressursside ammutamise protsessidega jäetakse loodusele võimalus taastuda ja uueneda.

Me vähendame oma mõju loodusele ja aitame bioloogilisel mitmekesisusel säilida ja õilmitseda vastutustundliku hanketegevusega, oma metsi jätkusuutlikult majandades ja oma tegevusi jätkusuutlikult korraldades ning oma kogukondadega koostööd tehes.

Me vähendame ka loodusest ammutatava vee kogust toodangu tonni kohta veepuuduse all kannatavates piirkondades, et loodussüsteeme vähem koormata.


Meie PRAEGUSED eesmärgid:

  • 2025. aastaks kaardistada bioloogiline mitmekesisus meie metsades ja parandada sellega seotud olukorda ning hinnata meie sõltuvust loodusvaradest.
  • 2025. aastaks panna paika bioloogilise mitmekesisuse programmid kõikides meie paberivabrikutes.
  • 2025. aastaks panna kõikides meie paberivabrikutes ja pakendikäitistes paika veemajanduskava.

Meie EDASPIDISED eesmärgid:

  • Panna teaduspõhiselt paika eesmärgid loodusele uue elu andmiseks
  • 2030. aastaks vähendada 2019. aastaga võrreldes 10% võrra vee ammutamise intensiivsust veepuuduse ohus olevates vabrikutes

                                Kuidas me selle saavutame? 

Meie Põhja-Ameerika metsades ohualtite, ohustatud ja haruldaste liikide esinemuse ning arvukuse ja leviku kaardistades kindlaks tegemine

Meie Põhja-Ameerika metsandustiim on võtnud koostöös Georgia Ülikooli Warnelli metsandus- ja loodusvarade kooliga ette kolmeetapilise projekti kohaliku bioloogilise mitmekesisuse kaardistamiseks ja sellega seotud olukorra parandamiseks. Nad on meie metsades tuvastanud mitmed liigid suurt huvi pakkuvana. Nad on kasutanud oma töös mitmeid abivahendeid, nagu iNaturalisti äppi, Smithsoniani riikliku loodusajaloo muuseumi materjale, Backyard Birdi veebisaiti ja Ameerika Ühendriikide kalandus- ja metsiku looduse teenistuse keskkonnakaitse onlainsüsteemi. Me jätkame nende tehtud tööst värskeima tehnoloogia, vaatlusmeetodite ja kaitsetehnikate kasutamist oma metsamaade proaktiivseks majandamiseks jätkusuutlikul viisil, millega on tagatud looduse ja kohaliku bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine.

Uus reoveepuhasti Zărnești paberivabrikus

Me investeerisime 2022/23 hooajal Zărnești paberivabrikusse 8,7 miljonit eurot sealse reoveepuhastamise süsteemi ajakohastamiseks. See suurema moderniseerimiskava raames ette võetud projekt hõlmas reoveepuhastussüsteemi asendamist ja veekäitluse parandamist vee loodusest ammutamise ja tarbimise vähendamiseks. Meil õnnestub selle investeeringu tulemusel tänu vee suuremale taaskasutusele ja ringlussevõtule loodetavasti vähendada vee loodusest ammutamist umbes 20% võrra. Ja tänu reovee aeroobsele kääritamisele toodame me nüüd sealse reovee puhastamise protsessi käigus ka biogaasi. Meil on juba pandud paika plaanid, kuidas võtta see biogaas oma tulevase katelde renoveerimise projektiga taastuva energiaallikana kasutusele, et vähendada vabriku energiavajaduse rahuldamiseks kuluva maagaasi hulka.

Tutvuge ka meie muude "Praegu ja edaspidi" jätkusuutlikkuse strateegia eesmärkidega!